Име, презиме, фамилия

Длъжност

вх.№, дата и вид на декларацията

Декларация
за
несъвме
стимост

Декларация за
имущество
и интереси
ЧАСТ ІІ Интереси

вх.№ – / –.–.2018 г.чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
вх.№ – / –.–.2018 г. чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Изтегли

Изтегли