• Услуга:
» 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
• На основание на:
» Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 3
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

» Заявление по образец;
» Копие от документ за собственост и валидна скица на имота;
» Удостоверение за наследници – когато имота е на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота – издава се по служебен път;
» Договор за наем или аренда на имота с включена клауза за отсичане на дървета от наемателя или арендатора в полза на заявителя – когато искането се подава от наемател или арендатор
» Нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането се подава от несобственик с изключение на случаите по т.3;
» Писмено съгласие от най-малко половината съсобственици, когато имотът е собственост на повече от едно физическо и/или юридическо лице, с изключение на случаите по т.3, когато договорът е сключен от най-малко половината съсобственици.
» Документ за трасиране, издаден от правоспособно лице по ЗКИР и вписано в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография към Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
» Документ, издаден от компетентен орган, че имотът не попада в горски фонд;
» Документ, издаден от лицензиран лесовъд, удостоверяващ: броя, вида на дърветата, както и сортиментиране и категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна, дърва за огрев или друга, с посочен обема на дървесината, която ще бъде добита от описаните дървесни видове.
» Протокол на комисия назначена със Заповед на Директора на РДГ – Велико Търново за удостоверяване на обстоятелствата на чл.84, ал.1 от Закона за горите / прилага се при искане за издаване на разрешение за сеч по чл.6, ал.1 от Наредбата за опазване на околната среда /.
» Обосновка или документи за наличие на крайно уважителни причини.

Забележка: Разрешителното за сеч се издава само за имоти, чиито граници са трайно обозначени на терена. Обозначаването на границите на имотите е за сметка на техните собственици или на лицата, на които са предоставени за управление имотите.

• ТАКСА: 3,00 лв. /дърво