Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не

                   подлежат на вписване

     •   На основание на:

               »  Закон за нотариусите и нотариалната дейност – чл. 83

               »  ГПК – чл. 569 т. 2, чл. 571, чл. 589 и чл. 590 

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кметове на кметства и кметски наместници

     •    Срок за предоставяне:

               »    1 час

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    Последователни стъпки:


                 1. Лицето, чийто подпис се удостоверява, се явява лично пред кмета. Производството по нотариалното удостоверяване на подписа започва с устна молба от лицето (чл. 571 от ГПК).

                 2. Проверка дали нотариалното удостоверяване, извършено от кмета, няма да е нищожно или унищожаемо по чл. 574 и чл. 575 от ГПК и по чл. 27 от ЗЗД.

                 3. Кметът проверява самоличността на явилото се пред него лице. Самоличността се установява по документ за самоличност, като се следи за неговата валидност. Проверява се дали лицето е навършило пълнолетие (чл. 578 ал. 5 от ГПК).

                 4. В разговор с лицето кметът установява дали лицето разбира свойството и значението на това, което иска да извърши.

                 5. Кметът проверява правилно ли са вписани данните от документа за самоличност в частния документ, който ще удостоверява.

                 6. При наличие на допуснати грешки те се поправят като се зачеркват грешните данни и се изписват верните. Кметът се подписва и се слага кръгъл печат. След зачеркването грешните данни трябва да могат да се четат.

                 7. Лицето подписва документа. Ако го е подписало, то потвърждава пред кмета, че положения подпис е негов. Когато документът ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред кмета да изпишат пълното си име и положат подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпишат пълното си име и потвърдят подписа. (чл. 589 ал. 2 от ГПК). Препоръчително е при всички случаи на удостоверяване на подписи да се изисква лицето собственоръчно да изпише пълното си име.

                 8. Поставя се щемпела за удостоверяване на положен подпис.

                 9. Документът се извежда в общия регистър.

                 10. Надписва се щемпела, подписва се от кмета и се поставя кръглия печат.

                 11. Определя се нотариалната такса.

                 12. Лицето заплаща дължимата нотариална такса.

                 13. Нотариално завереният документ и документа за платена такса се дават на лицето.

                 14. Архивиране на втория екземпляр на документа с нотариална заверка на подписа.

 

     • ТАКСА: 

                »   За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 5 лв.
                     5,00 лв. е за удостоверяване на подпис
                     При втори и следващ подпис, таксата е + 2,00 лв. за всеки.
                     При втора и следваща страница + 2,00 лв. за всяка.
                     Съгласно Тарифа за Нотариалните такси към ЗННД