НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (19 KB) ;

 

Документ за собственост на имота/договор за наем (при необходимост);

 

Разрешение за ползване на обекта (при необходимост);

 

Удостоверение за актуално състояние или ЕИК или друг документ удостоверяващ правото на упражняване на свободна професия;

 

Извадка от плана с обозначените паркоместа (издава се от техническа служба след представен документ за собственост или договор за наем);

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна.

 

ТАКСА: 130.00 лв. без ДДС (за 1 година)

 

СРОК: 7 дни