Информация за предоставяната услуга

  • Услуга:

              »  Картотекиране на нуждаещи се граждани за настаняване във ведомствено общинско жилище

      • На основание на:

               »  

      • Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

       • Срок за предоставяне:

               »   60 дни

      • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец (1 MB) ;

                »  Служебна бележка за заеманата длъжност в администрация или учреждение на пълна издръжка от

                     общинския или държавен бюджет или значими за общината области;

                »  Документ за правно основание на обитаваното жилище –договор за наем;

                »  Документ доказващ собственост на жилище или вила, находящи се в Община Трявна ( при

                    наличието на такива );

                »  Документ от сектор местни данъци и такси за актуално недвижимо състояние;

                »  Удостоверение за наличие/липса на задължение към Община Трявна;

                »  Квитанция за платена такса.

       • ТАКСА:

                » 1,00 лв.