Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на  собствеността върху недвижими имоти

     •   На основание на:

               »  Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

               »     няма

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец;

               »     Документ, удостоверяващ собствеността на заявителя върху конкретен недвижим имот (при наличие);

               »    Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;

               »    Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място (при  необходимост);

               »    Нотариално заверено пълномощно за представител;

               »    Документ за платена такса.

 

     • ТАКСА: 

               »    10.00 лв.