Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 141, ал. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   10 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               » Заявление по образец;

               »   Документ за собственост;

               » Виза за проектиране в случаите на чл.140, ал.3 от ЗУТ;

               » Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със смесено предназначение/ – актуална скица от Общинска слуба „Земеделие и гори/, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта;

              » Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без план/;

              » Три копия от инвестиционни проект с обхват и съдържание, определен съгласно Наредба№4 но МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – архитектура; конструктивна/конструктивно становище/; геодезическа/тръсировъчен план и вертикална планировка; ВиК, Ел, ОВК, и др. инсталационни, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; Технологична, ПБ и др. в зависимост от спецификата на обекта;

              » Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда / в случаите, когато се изисква/;

              » Оценка на съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ, или искане за разглеждане на общинския експертен съвет в случаите по чл.143, ал.3 от ЗУТ – за обекти първа и втора категория задължително с комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на Възложителя, окомплектована с необходимите лицензи и удостоверения за правоспособност;

              » Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;

              » Становище от регионална здравна инспекция – Габрово / или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо;

              » Съгласувателно писмо от НИНКН за обекти – недвижима културна ценност;

              » Предварителни договори с екплоатационните дружества за присъединяване на техническата инфраструктура;

             » Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

             

   •     ТАКСА: 

                »  таксата се определя на база РЗП
1. строежи от първа категория 105+1,60 х РЗП
2. строежи от втора категория 95+1,20 х РЗП
3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП
4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП
5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП
6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП