Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

     •   На основание на:

               » Закон за устройство на територията – чл. 145, ал. 5

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   20 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец;

               »   Документ за собственост;

               »  Виза за проектиране в случаите на чл.140, ал.3 от ЗУТ;

               » Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със смесено предназначение/ – актуална скица от Общинска служба „Земеделие и гори/, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта;

              » Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без план/;

              » Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

   •     ТАКСА: 

                »   таксата се определя на база РЗП:
1. строежи от първа категория 105+1,60 х РЗП
2. строежи от втора категория 95+1,20 х РЗП
3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП
4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП
5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП
6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП