„Българка“ е един от най-младите природни паркове в България (2002г.). Паркът обхваща билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан
 
Общата площ на територия на парка е 22 022,12 ха .
 
В чертите на парка са обособени защитени местностите и природни забележителности:
 
• защитена местност Студения кладенец – 64,3 ха
• защитена местност Махченица–Йововци – 63,7 ха
• защитена местност Виканата скала – 0,5 ха
• защитена местност Мъхнатите скали –7,4 ха
• защитена местност Столища – 1,7 ха
• природна забележителност Тисово находище – дървета – 0,6 ха
• природна забележителност Столетно буково дърво
 
Територията на природния парк е част от Средноевропейската растително-географска област, Севернобългарски горски район.
 
Горите са предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества.
Най-големи площи заемат широколистните: бук, различните видове дъбове – цер, зимен, летен дъб и благун, габър, акация. Иглолистните видове са представени от смърч, бял и черен бор.
 
Представителите на животинския свят са: от хищниците – вълк, лисица, чакал; от едрите бозайници –мечка (защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките са обект на международния ловен туризъм. Дребни бозайници –сив заек, таралеж (защитен за лов), катерица (защитен вид за лов), язовец, бялка, дива котка. Птици: ветрушка, малък ястреб (защитен за лов), гривяк – обект на межд. ловен туризъм, голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, кукувица, мишелов (защитен за лов), керкенез (защитен за лов), бяла стърчиопашка, гугутка, сойка, сврака, кос, голям синигер, домашно врабче.

 

Към сайта на Природен парк „Българка“