Защитена местност „Мъхченица–Йововци“ е разположена в Природен парк „Бългърка“, на около 900 м средна н.в. Най – високата ѝ точка е връх Мъхченица (1157 м.н.в.). Обявена е като историческо място със заповед №345 от 17. 05. 1979 г. ДР№ 786 на КОПС при МС и прекатегоризирана в защитена местност със заповед №РД- 1303 от 27. 12. 2002 г. на МОСВ.

 

По тези места в древността е минавал път, свързващ Северна и Южна България, известен като Верейският друм. На места все още личи старият римски калдаръм. Именно тук през 1190 г., в гъстите букови гори, българските войски, предвождани от цар Иван – Асен І причакват оттеглящите се византийски войски, начело с императора Исак ІІ Ангел (след вдигане обсадата на крепостта “Стринава”) и в трудно достъпната теснина, през която протича малък ручей, ги обграждат и разбиват. Византийският император с част от свитата си успял да се измъкне и избяга към Южна България по Верейския друм (вр. Мъхченица – вр. Бедек – вр. Атово падало към с. Крън), като изгубил дори шлема от главата си.

 

В северните склонове на връх Мъхченица, около чешмите ”Чучура“, “Корита“ и “Гърков кладенец“ е бил лагера на руските войски в  Руско – турската освободителна война /1877 – 1878/, охранявал прохода през вр. Бедек.

 

Освен културно–историческото наследство, защитената местност разполага и с богато биологично разнообразие. Връх Мъхченица носи името си от вековната букова гора, разположена по северните му склонове,  където стволовете на дърветата са покрити с мъх.

 

В местността се срещат  лудо биле – Atropa bella – donna L. и др.

 

Районът е обитаван и от много представители на безгръбначната и гръбначна фауна (благороден елен, дива свиня, златка, черен кълвач и др.).

 

*Източник: ПП „БЪЛГАРКА“