Конкурс за длъжност „Секретар“ на Община Трявна

април 22, 2024

Днес 22.04.2024 се проведе заседание на комисия, назначена със заповед №223/08.04.2024 г. на Кмета на Община Трявна, във връзка с обявения конкурс за длъжността Секретар на Община Трявна, на което се разгледа постъпил устен сигнал от Председателя на комисията инж. Жасмина Лазарова за настъпила обективна невъзможност да ръководи заседанието на
25.04.2024 г. В тази връзка комисията взе единодушно решение и обявява провеждането на етап: Защита на представената концепция на 26.04.2024 от 09.00 ч. и на етап: Провеждане на интервю – от 11.30 ч. на 26.04.2024 г.