Община Трявна обявява конкурс за длъжността Младши експерт „Стопански дейности и проекти“ в Дирекция “ Стопански дейности и устойчиво развитие“ в Община Трявна

април 19, 2024

Кратко описание на длъжността: Осъществява дейност по организиране, координиране, контрол и изпълнение дейностите, произтичащи от правомощията на общината от нормативните актове за стопанската дейност и проекти. Общински търговски дружества и дружества с общинско участие в капитала; Координационни действия с различни стопански субекти и регистрираните на територията на община Трявна сдружения; Подготовка на стратегии, планове, програми и проекти.
Документ