ДГ „СВЕТЛИНА“ В ТРЯВНА С НОВИ СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

януари 30, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ДОГОВОР БЕ ОФИЦИАЛНО ПОДПИСАН ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА Г-Н ДЕНЧО МИНЕВ 

Над 900 000 лв. спечели Община Трявна за внедряване и подобряване на мерките за енергийна ефективност в сградата на Детска градина „Светлина“ – гр. Трявна. Кметът г-н Денчо Минев официално подписа административния договор по проекта, който се финансира от Програма за развитие на селските райони по Процедура BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Кметът на Община Трявна изрази своята радост от спечелването на проекта, тъй като с неговото реализиране ще се подобри значително енергийната ефективност на сградата на детското заведение. Пакетът от мерки включва подмяна на съществуващата амортизирана дограма с нова PVC такава, 5 бр. камери, двоен стъклопакет; топлоизолиране на външни стени; топлинно изолиране на пода; топлинно изолиране на таванската стоманобетонова плоча; подмяна на стари осветителни тела с нови енергоспестяващи такива и датчици за движение на осветителната инсталация; изграждане на вентилационна инсталация с рекуперативен блок във физкултурния салон; изграждане на климатична система за отопление/охлаждане в детската градина; изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди, която да захранва консуматорите на сградата (климатична инсталация, осветление, уреди) през светлата част на деня, с цел да се намалят разходите за електроенергия.

„Изградената инсталация ще бъде за собствени нужди и няма да връща електроенергия към електроснабдителната система и да се присъединява към електроразпределителната мрежа. След внедряване на мерките за енергийна ефективност, сградата ще постигне клас А“, допълва още кметът на Община Трявна.

Срокът за изпълнение на проекта е 15 септември 2025 г.