ОБЩИНА ТРЯВНА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

януари 29, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ДОГОВОР БЕ ОФИЦИАЛНО ПОДПИСАН ОТ КМЕТА Г-Н ДЕНЧО МИНЕВ 

Предстои да бъдат извършени ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотеката към Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна, след като стана ясно, че Община Трявна е спечелила проект за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан от кмета г-н Денчо Минев, с което официално се преминава на следващ етап за избор на изпълнител на дейностите по проекта.

Припомняме, че местната администрация кандидатства за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.731 МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, чиято цел бе спечелването на ремонт на залата за свободен достъп към библиотеката в народното читалище с включени доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на същата.

„Ще бъде подменена подовата настилка, ще се изкърпят и боядисат таваните в залата. За нуждите на библиотеката ще бъдат доставени и монтирани нови рафтове, където ще се излага получената нова литература“, коментира кметът на Община Трявна г-н Денчо Минев.

По проекта се предвижда още доставка на нов компютър, необходим за работата на служителите, както и монтиране на ново енергоефективно осветление в залата.

Финансирането е на стойност 29 998.60 лв. без ДДС. Краен срок за изпълнение – 30 юни 2025 г.