КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В ТРЯВНА

юни 20, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ДБФП BG-RRP-11.010-0057-C01 „Извършване на строителни дейности с оглед реформиране на съществуващ дом за стари хора в Община Трявна“,  Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура  BG-RRP-11.010 – Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора

На 19.06.2024 г. кметът на Община Трявна г-н Денчо Минев подписа договор със Структурата за наблюдение и докладване към Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проект BG-RRP-11.010-0057- C01 „Извършване на строителни дейности с оглед реформиране на съществуващ дом за стари хора в Община Трявна“, финансиран по процедура BG-RRP-11.010 – Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Какво предвижда проекта:

Проектното предложение предвижда Домът за стари хора в община Трявна да се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата, в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги. Предвижда се да се извършат дейности по вътрешно преустройство и ремонт на сградата, така, че тя да отговаря на всички изисквания на стандартите и наредбата.

Проектът предвижда още изграждане на зони и зали за занимания, ще бъдат обособени и трапезарии, където потребителите ще могат самостоятелно да си приготвят храна. Сградата на Дома за стари хора ще бъде топлоизолирана, ще се подмени старата дограма с нова, ще бъде изградена нова енергоефективна система за отопление и охлаждане. Предвижда се реконструкция на отоплителната инсталация за работа с термопомпени агрегати. За регулиране на температурата за подаващата вода, към отоплителната инсталация в зависимост от външната температура на въздуха и температурата в помещенията ще се монтира система за управление.

Подгряването на топла вода за битови нужди ще се извършва от термопомпени агрегати и от съществуващата соларна инсталация, като соларните панели ще се подменят с нови. Осветлението ще бъде подменено с ново енергоефективно LED осветление. След внедряване на мерките за енергийна ефективност ще се постигне клас B на сградата. Ще бъде изградена нова система за видеонаблюдение, охрана, оповестителна система за хора в неравностойно положение, пожароизвестителна инсталация. Ще бъде изградена достъпна среда в сградата.

Основна цел на проекта:

Целта на проектното предложение е Домът за стари хора в община Трявна да се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата, в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.

Основни дейности по проекта:

  • СМР за основен ремонт пристрояване, преустройство и смяна на предназначението на част от сграда и пристройка към нея, с оглед реформиране на съществуващ дом за стари хора в Община Трявна

Дейността включва:

  1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически“ и последващо осъществяване на авторски надзор;
  2. СМР за основен ремонт, пристрояване, преустройство и смяна на предназначението на част от сграда и пристройка към нея, за нуждите на Дом за стари хора за съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставяне на услугата;
  3. Упражняване на строителен надзор;

Организация и управление на проекта

Резултат от проекта:

Извършен основен ремонт пристрояване, преустройство и смяна на предназначението на част от сграда и пристройка към нея, реформиран съществуващ Дом за стари хора в община Трявна в съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставяне на услугата

Финансиране и срок:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Стойност на проекта: 3 611 105.48 лв. с ДДС.

*Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Трявна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на труда и социалната политика.