НАЛИЧНИ СА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ХОРАТА, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЪЩИТЕ

септември 28, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна и Териториално предприятие Държавно горско стопанство Плачковци уведомяват всички жители, включени в списъците за закупуване на дърва за огрев, че в момента има налично количество дървесен материал на временен склад – 50 пр. м3. Същият се намира в землището на село Белица, отдел 144, подотдел „ф“. Дървата за огрев ще бъдат предоставени на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023/2024, които вече са подали заявления в Община Трявна, съгласно чл. 111 от Закона за горите.

От ТП ДГС Плачковци уточняват, че цената за един пр. м3 добити на временен склад дърва за огрев по дървесни видове е съгласно действащия към момента утвърден ценоразпис на горското стопанство на основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти. А именно:

  • Бук, габър, зимен дъб: 54, 72 лв. без ДДС и 65, 66 лв. с ДДС;
  • Цер, благун: 54,72 лв. без ДДС и 65, 66 лв. с ДДС.

За получаване на дървесината всяко физическо лице следва да си осигури МПС с висока проходимост, отговарящо на изискванията, да бъде снабдено с GPS устройства и с разрешително за достъп до горска територия, издадено от ТП ДГС Плачковци.

Разходите за товарене и транспорт на дървата за огрев са за сметка за купувача.

*Съгласно чл. 111, ал. 16 от Закона за горите, заявленията се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесината от горските територии – общинска или държавна собственост. 

При интерес всяко лице, включено в списъка, може да заяви желанието си за получаване на дърва за огрев на тел.: 0889 52 87 97 – инж. Петър Телбис.

Подаването на заявления за закупуване на дърва за огрев в Община Трявна продължава.