ОБЩАТА ЗАЛОЖЕНА РАМКА НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2023 ГОДИНА Е В РАЗМЕР НА 23 009 375 ЛЕВА

август 29, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ИЗГОТВЕНИЯТ ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 2023 ГОДИНА БЕ ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЕН ПРЕД МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА 

През изминалата седмица проектът за бюджет на Община Трявна за 2023 год. бе публично представен пред местната общественост. Обсъждането се проведе в Тържествената зала в сградата на общинска администрация Трявна и събра представители на местната власт, Общински съвет Трявна, Кметство Плачковци, както и заинтересовани граждани. Планираните приходни и разходни части, новите позиции в Капиталовата програма, проекти и програми, по които Община Трявна е кандидатствала, изпълнява в момента или очаква одобрение, кметът г-жа Силвия Кръстева представи подробно с разработена презентация пред присъстващите в залата.

„Колкото и да сме в един късен етап от годината – вече второто полугодие във връзка с това, че бюджетът на Република България беше обнародван на 1-ви август 2023 год., Ви представяме проектът за бюджет на Община Трявна за 2023 год. До приемането на Държавния бюджет за 2023 год. действаше т. нар. удължен закон за държавния бюджет за 2022 год.“, подчерта в началото на представянето кметът на Община Трявна и допълни, че проектобюджетът е разработен съгласно приоритетите, заложени в плана за интегрирано развитие 2021-2027 год., програма за управление на Община Трявна, като основни мерки за подпомагане на социалните дейности, развитие на спорта и културния туризъм, използвайки местните природни, социални и икономически ресурси.

Общата финансова рамка на изготвения проект за бюджет на Община Трявна, която местната власт залага за 2023 год. е в размер на 23 009 375 лв., от които приходите за финансиране на общинските дейности се равняват на 13 429 116 лв., а приходите за делегираните държавни дейности – 9 580 259 лв.

Според представената сравнителна таблица по време на публичното обсъждане стана ясно, че увеличението на общинския бюджет за 2023 год. е с 16,38% сравнение с този през 2022 год. по отношение на взаимоотношенията с централния бюджет. Общият размер на финансовите средства за изминалата година е бил в рамките на 10 666 583 лв., а за настоящата – 12 755 154 лв.

„Общата допълваща субсидия за 2022 год. е в размер на 6 858 383 лв., а за 2023 год. – 8 462 254 лв. Общата изравнителна субсидия за 2022 год. е 1 060 100, а за 2023 год. – 1 251 400 лв. Трансфери за зимно поддържане: за 2022 год. – 726 700 лв., а за 2023 год. –  726 600 лв. Целевата субсидия за Капиталови разходи за 2022 год. е в размер на 2 021 400 лв., а за 2023 год. –  2 211 100 лв. и получените трансфери за други целеви разходи за местни дейности за 2023 год. са на стойност 103 800 лв.“, обясни още г-жа Силвия Кръстева.

Планирането на общите разходи за 2023 год. местната власт залага в размер на 23 009 375 лв., от които държавни дейности – 9 580 259 лв., общински дейности – 12 943 870 лв. и 485 246 лв. за дофинансиране на държавни дейности. От представената обща справка на разходите по функции стана ясно, че най-голям дял заема Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда /6 074 035 лв./, следвани от образованието /4 933 762 лв./ и икономическите дейности и услуги /4 798 185 лв./.

2 214 774 лв. е заложената сума за разход в сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи, 2 076 937 лв. за общи държавни служби и 2 011 051 лв. за почивно дело, култура и религиозни дейности. За здравеопазването, местната власт планира разходи в размер на 665 602 лв., за отбрана и сигурност – 223 233 лв., а най-малко за разходи, неквалифицирани в други функции –  11 796 лв.

Освен общите финансови рамки на включените функции за разход в проектобюджета на Община Трявна, подробно бе представена и информация за всяка една от тях. Така, например, функция „Общи държавни служби“ финансира две дейности – Общинска администрация Трявна и Кметство Плачковци и Общински съвет Трявна. Общият размер на бюджета на Общинска администрация (гр. Трявна и гр. Плачковци) е 1 832 762 лв., с което е осигурено финансиране за възнаграждения и осигурителни плащания на служителите и текуща издръжка на администрацията със средства, осигурени от държавния бюджет, собствени приходи и дофинансиране. Общият размер за издръжка на дейност Общински съвет Трявна е 244 175 лв., включваща възнагражденията на общинските съветници и председателя на Общински съвет и текущи разходи за дейността. Като целеви разходи се предвижда изплащането на еднократна помощ за новородено дете по 450лв.18 000 лв. общо.

Държавното финансиране във функция „Отбрана и сигурност“ осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания на 7 броя денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктовете за управление – 104 884 лв.; издръжка на офис на военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия- 2 223 лв.; материално стимулиране на 5 броя обществени възпитатели и на членовете на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и издръжка- 44 117 лв.; издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори- 11 148,00 лв. и доброволни формирования – 14 121 лв.

По представената презентация, г-жа Силвия Кръстева подчерта, че в община Трявна се финансират разходите за цялостна издръжка  на 3 общински училища с общ брой ученици 493 и 3 детски градини с 224 деца, както и яслена група към детска градина „Калина“ с 21 броя деца, които прилагат системата на делегираните бюджети. Разпределението на средствата по второстепенни разпоредители е както следва:

  • ДГ „ Осми Март“ гр. Плачковци – 168 127 лв.
  • ДГ „ Калина“ гр. Трявна –697 491 лв.
  • ДГ „ Светлина“ гр. Трявна – 618 483 лв.
  • ОУ „ Проф. П. Н. Райков“ –  679 654 лв.
  • СУ „ П.Р. Славейков“ гр. Трявна – 2129 197 лв.
  • ОУ“ Васил Левски“ гр. Плачковци – 389 456 лв.
  • Община Трявна – 251 344 лв.

Общинското финансиране в тази функция е насочено главно за дофинансиране на общинските училища и детска градина „Осми Март“ – 98 116 лв. на база взети решения за допълнително финансиране със собствени средства. Капиталовите разходи за функция „Образование“ са разчетени в размер на 232 740 лв., изцяло по предложения на директорите на училищата и детските градини.

„Чрез единния разходен стандарт за финансиране на държавните дейности се осигурява финансиране на здравните кабинети в детските градини и училищата, яслена група към детска градина „Калина“, който включва средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на наетия персонал и медицинско обслужване на 224 броя деца и 619 ученика на обща стойност 213 719 лв. Продължава функционирането на услугата „Детска кухня“ към ДГ „Калина“, която се финансира с средства по държавен стандарт и от  общинския бюджет в размер на  16 261 лв. В момента се обслужват 31 деца с разчетно финансиране. Със собствени средства е осигурена издръжка за престой на болни, настанени в „Регионален хоспис“ ЕООД- стационар гр. Дряново- 10 350 лв. Подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми- 3 000 лв. Медикаменти на граждани на хемодиализа-  2300 лв. Капиталови разходи – 403 815 лв.“, информира кметът на Община Трявна за планираните разходи във функция „Здравеопазване“.

Предоставените държавни средства и преходният остатък от 2022 година осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и пълна издръжка на специализираната институция за предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора за 40 ползватели на стойност 70 7757 лв., както са осигурени и средства за социални услуги, предоставени в общността във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е изцяло общинска отговорност и заема близо 47 % от разходите за местните дейности. В бюджета са заложени разходи за следните видове дейности: поддръжка и ремонт на улично осветление в Трявна, Плачковци и селата в общината – 302 000 лв.; поддържане на уличната мрежа – 3 235 647лв.; дейности по жилищно строителство и БКС – 1 223 528 лв.; поддържане на зелени площи  – 57 500 лв.; разходи по дейност „Чистота“ – 1 017 560 лв. и субсидии за социално предприятие за поддръжка, озеленяване и поддръжка на  територии за обществено ползване – 229 800 лв.“, допълни още кметът на Община Трявна и подчерта, че държавното финансиране във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ осигурява средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка на: субсидирана численост на 4 броя общински читалища със субсидирани 29 бройки – 411 305 лв. и Специализиран музей – гр. Трявна – 828 609 лв., а с общинските приходи се финансират дейности в сферата на културата в Трявна и Плачковци; поддържат се спортните бази и се провеждат спортни мероприятия; подпомага се дейността на спортните клубове; поддържат се обредни дейности и се дофинансира културната дейност на читалищата, извън държавната субсидия.

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги“се   финансират от собствени приходи, целева субсидия за капиталови разходи и трансфери от централен бюджет.

„Планирани са разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа – 1 112 986  лв.; управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата – 4 000 лв.; разходи за спортно–туристическа дейност –  63 702  лв.; разходи, свързани с дейности по селско и горско стопанство – 8 000  лв.; капиталови разходи – 3 362 947,00 лв. и други икономически дейности и услуги – 243 394 лв.“, уточни още г-жа Силвия Кръстева.

Заложената финансова рамка във функция „Разходи, неквалифицирани в други функции“ е предвидена за плащане на лихви в размер на 11 796 лв. към „Фонд Флаг“ ЕАД по сключени договори по кредит. Остатъчният размер  на поетият дълг от общината към 01.01.2023 год. е в размер на 399 836 лв. До края на м. август ще бъде сключен  нов договор за кредит на стойност 613 408 лв. за осигуряване на мостово финансиране изпълнението на проект „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“. До края на финансовата година Община Трявна ще погаси главници по кредитите в размер на 618 206 лв.

Стойността на Капиталовата програма на Община Трявна за 2023 год. е в размер на 10 170 788 лв. Присъстващите имаха възможността да се запознаят отблизо с новите позиции, заложени в нея.

„Двете са посока проектирания и включват двата обекта, които сме коментирали на ул. „Ангел Кънчев“ – общинска собственост – жилището, което трябва да се направи проектиране и да се обследва какво е необходимо като смяна на дограма, ел. инсталация и каквото е нужно, след което трябва да се направи цялостно обследване, за да можем да търсим финансов ресурс и да бъдат извършени ремонтни дейности на база на решение на Общински съвет , което да се приеме, за да може да не настаняваме допълнително хора в момента, а да бъде осъществен ремонт, на база, на който да предоставяме едно добри жилища. Другото проектиране е на имота, който се намира на ул. „Капитан Райчо“ за изграждане на жилищна сграда, която да предостави добри жилища, за да може да имаме годни за ползване жилища, които да предоставяме на хора в нужда. Другото нещо – остатъците по Капиталовата програма по завършени обекти, сме включили един ремонт на общински жилища с площ 66, 56 кв. м. на Божковци жилищата – едното, изгорялото, и другото – в много лошо състояние. Там предвиждаме финансови средства в размер на 35 613 лв., с които да се осъществи ремонт и да бъдат годни за живеене. Ще предложим допълнителен финансов ресурс в размер на 14 500 лв. за отоплителна система за отделението за лечение на Ковид-19, където в момента се осъществява ремонт, тъй като предвидения през 2021-ва година в края ресурс в размер на 45 000 лв. в момента е крайно недостатъчен. И, тъй като се изпълнява в момента ремонта на отделението, е хубаво да се случи това. Последният обект, който предлагаме – както знаете, имаме проект за кв. 51 /ул. „Алекси Пухлев“ и ул. „Кънчо Скорчев“/ за подпорни стени и различни площадки, та идеята ни е да бъдат изградени подпорни стени.“, представи заложените нови позиции в Капиталовата програма за 2023 година кметът на Община Трявна.

По време на публичното обсъждане на проектобюджета на Община Трявна за 2023 бяха детайлно представени и проекти и програми, по които Община Трявна е кандидатствала и очаква одобрение през 2023 год.; проекти и програми, които се изпълняват през 2023 год., финансирани със средства от ЕС, както и проектът, който местната власт изпълнява по Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2023 год.“ – „Изграждане на зона за отдих в с. Веленци – еко пътека Трявна – с. Боженци“ на стойност 14 982, 60 лв.

В края на общественото обсъждане бе дадена възможност на присъстващите да изразят своето мнение и да отправят своите въпроси към кмета на Община Трявна. Пред г-жа Силвия Кръстева бе поставен казус, касаещ ремонт на пътен участък в Плачковци, който води до платформа за преминаване на нуждаещи се лица в жилищна сграда и неговата надеждност през идващия зимен сезон. В отговор кметът на Община Трявна подчерта, че към настоящия момент пътя не е включен в Капиталовата програма на местната власт, защото трябва проектиране и търсене на необходимото финансиране. „Ще го имаме предвид и може да включим проектиране“, допълни още г-жа Кръстева.

Проектобюджетът на Община Трявна за 2023 год. предстои да бъде разгледан, обсъден и подложен на гласуване на Заседание на Общински съвет Трявна, което ще се проведе през м. септември.