Приложение към Решение № 219 от 22.12.2021 г. – публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 219 от 22.12.2021 г. -Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Трявна за периода 01.10.2021 г.-15.12.2021 г., публикувано на 29.12.2021 г.

Приложение към Решение № 218 от 22.12.2021 г. – публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 218 от 22.12.2021 г. – Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2021 г. във връзка с взети решения за възмездно придобиване право на собственост върху недвижими имоти, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 217 от 22.12.2021 г. -Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 04025.37.18 по КК и КР на с. Бижовци, общ. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”,  публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 216 от 22.12.202г. – Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация за  частично изменение на  Застроителния  и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна  в обхват  квартал  5  и улица  с  нови  осови точки  8а – 8б – 18а – 18б – 18в – 18г – 18д – 18е – 18ж – 18з – 18и – 23а  – 23б, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 215 от 22.12.2021 г. – Предложение относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на кабелна линия 0,4kV HH до помпена станция в ПИ 73403.561.189 по КК на гр. Трявна  и на довеждащ водопровод ф 63мм за допълнително водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 214 от 22.12.2021 г. – Предложение относно подаване на проектно предложение “Реконструкция на улици в град Трявна“ по процедура BG06RDNP001-19.561  Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 213 от 22.12.2021 г. -Предложение относно подаване на проектно предложение “Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“ по процедура BG06RDNP001-19.560  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, публикувано на 29.12.2021 г.

Приложение към Решение № 212 от 22.12.2021г. – публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 212 от 22.12.2021 г. – Предложение относно проект на Политика на Община Трявна за участие в общинските публични предприятия, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 211 от 22.12.2021 г. – Предложение относно  отдаване под наем на помещение №10 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „Цветница“, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 210 от 22.12.2021 г. – Предложение относно решение за сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата  в Община Трявна в съответствие с промените в Закона за движение по пътищата, публикувано на 29.12.2021 г.

Приложение към Решение № 209 от 22.12.2021 г. – публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 209 от 22.12.2021 г. – Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 208 от 22.12.2021 г. – Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен  имот ХІІІ – озеленяване, кв. 19, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 207 от 22.12.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот  – частна собственост,  чрез закупуване от физическо лице, публикувано на 29.12.2021 г.

Приложение към Решение № 206 от 22.12.2021 г. – публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 206 от 22.12.2021 г. – Предложение относно Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Трявна 2021-2022, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 205 от 22.12.2021 г.– Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 29.12.2021 г.

Решение № 204 от 22.12.2021 г. – Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово, публикувано на 29.12.2021 г.

Приложения към Решение № 203 от 22.12.202г. – публикувани на 29.12.2021 г.

Решение № 203 от 22.12.2021 г. – Предложение относно определяне размера на такса за „Битови отпадъци“ за 2022 г., публикувано на 29.12.2021 г.

––––––––––––––––––––––––––

Решение № 202 от 25.11.2021 г.  – Предложение относно дофинансиране на ДГ „Калина“ гр. Трявна със средства от общинския бюджет, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 201 от 25.11.2021 г. – Предложение относно дофинансиране  на ОУ „Проф. П.Н.Райков“ гр. Трявна със средства от общинския бюджет, публикувано на 01.12.2021 г.

Приложения към Решение № 200 от 25.11.2021 г., публикувани на 01.12.2021 г.

Решение № 200 от 25.11.2021 г. – Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от Общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 199 от 25.11.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот  – частна собственост,  чрез закупуване от физическо лице, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 198 от 25.11.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот  – частна собственост,  чрез закупуване от физическо лице, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 197 от 25.11.2021 г. – Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот, помещение № 10 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, на Сдружение                „Цветница“, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 196 от 25.11.2021 г. – Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка със Заповед № РД 01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 195 от 25.11.2021 г. – Предложение относно допълване списък на имоти – публична общинска собственост, публикувано на 01.12.2021 г.

Приложения към Решение № 194 от 25.11.2021 г., публикувани на 01.12.2021 г.

Решение № 194 от 25.11.2021 г. – – Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми, от квотата на Община Трявна и Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми, от квотата на Община Трявна, публикувано на 01.12.2021 г.

Приложения към Решение № 193 от 25.11.2021 г., публикувани на 01.12.2021 г.

Решение № 193 от 25.11.2021 г.  – Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми, от квотата на Община Трявна и Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми, от квотата на Община Трявна, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 192 от 25.11.2021 г. – Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. във връзка с прилагане разпоредбата на  § 60, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, публикувано на 01.12.2021 г.

Приложение към Решение № 191 от 25.11.2021 г., публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 191 от 25.11.2021 г. – Предложение относно одобряване на извършените промени по  плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2021 г., публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 190 от 25.11.2021 г. – Предложение относно дофинансиране  на ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци със средства от общинския бюджет,  публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 189 от 25.11.2021 г. – Предложение относно отдаване на съгласие Община Трявна да кандидатства за финансиране по Проект „Красива България“ 2022 г. по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с обект: Изграждане на вертикална платформа за осигуряване на достъпна среда за сградата на СУ „П.Р. Славейков“  в УПИ II  кв. 41 по плана на град Трявна – Втори етап”, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 188 от 25.11.2021 г. – Прдложение относно съгласие за ползване на общински имоти за целите на изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР, в територията на МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, публикувано на 01.12.2021 г.

Решение № 187 от 25.11.2021  г. – Предложение относно Становище по Бизнес план на „ВиК“ ООД – Габрово, публикувано на 01.12.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложения към Решение № 186 от 28.10.2021 г. – 01-15a 01-15b 01-15c 01-15d, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 186 от 28.10.2021 г. – Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по  реда на  чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 185 от 28.10.2021 г. – Предложение относно приемане на документация от „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 184 от 28.10.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – частна собственост, чрез закупуване от физическо лице, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 183 от 28.10.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване право на собственост върху недвижим имот – частна собственост, чрез закупуване от физическо лице, публикувано на 04.11.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 182 от 28.10.2021 г.  публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 182 от 28.10.2021 г. – Предложение относно приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна с период на действие 2021-2028 г., публикувано на 04.11.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 181 от 28.10.2021 г., публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 181 от 28.10.2021 г. – Предложение относно одобряване на разходите за командировки на кмета на общината за периода 01.07.2021 г.-30.09.2021 г., публикувано на 04.11.2021 г.

Приложения към Решение № 180 от 28.10.2021 г.,  99,  100, 101, 109 103, публикувани на 04.11.2021 г.

Решение № 180 от 20.2021 г. – Предложение относно приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 г., публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 179 от 28.10.2021 г. – Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Продажба, чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор  73403.501.1386.1.3, находящ се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „П.Р.Славейков“ № 2, ет. 1,  публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 178 от 28.10.2021г. – Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, публикувано на 04.11.2021

Приложения към Решение № 177 от 28.10.2021 г., публикувани на 04.11.2021 г.

Решение № 177 от 28.10.2021 г. – Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2020 година, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 176 от 28.10.2021 г. –  Предложение относно попълване състава на ПКОСОПДДОУ към Общински съвет – Трявна, публикувано на 04.11.2021 г.

Решение № 175 от 28.10.2021 г.  – Предложение относно преобразуване на общинско жилище, публикувано на 04.11.2021 г.

––––––––––––––––––––––––-

Решение № Приложение № 01 към Решение № 174 от 30.09.2021 г., публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 174 от 30.09.2021 г. – Предложение относно одобряване на споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и Община Трявна като партньор на Министерството във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020, в който да бъде включен обект ,,Обособяване на изолирана структура за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания, в това число COVID-19‘‘, в МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов‘‘ ЕООД, гр. Трявна, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 173 от 30.09.2021 г. – Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2021 г. във връзка с осигуряване на средства от бюджета на Община Трявна за Доставка и монтаж на оповестителна система и оборудване към нея в НЧ „Пенчо Славейков-1871“ гр. Трявна, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 172 от 30.09.2021 г. – Предложение относно кандидатстване с проект „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите Данова поляна и Вареницата землище Трявна и землище Черновръх, община Трявна, област Габрово“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 171 от 30.09.2021 г. – Предложение относно одобрение на кандидата, класиран на първо място в проведения  конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна и утвърждаване на класирането, предложено от комисията по провеждане на процедурата, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 170 от 30.09.2021 г. – Предложение относно допълване на Годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите от Общински поземлен  фонд, приет с Решение № 87 по Протокол № 1 от 27.02.2021 г. на Общински съвет – гр. Трявна, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 169 от 30.09.2021 г. – Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя, с начин на трайно ползване овощна градина, от общинския поземлен фонд, на Христо Христов, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 168 от 30.09.2021 г. – Предложение относно отдаване под наем на земеделска земя, с начин на трайно ползване овощна градина, от общинския поземлен фонд, на Христо Христов, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 167 от 30.09.2021 г. – Предложение  относно подаване на проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна “ по процедура за подбор на проекти по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 166 от 30.09.2021 г. – Предложение относно промяна от публична в частна общинска собственост на Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за озеленяване, кв. 19, по плана на гр. Плачковци,  находящ се в гр. Плачковци, община Трявна,    публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 165 от 30.09.2021 г. – Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен  имот ХХХVІ-1334, кв. 34, отреден за комплексно обществено обслужване, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна,  публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 164 от 30.09.2021 г. – Предложение относно определяне цена за прехвърляне в собственост на Поземлен имот с проектен идентификатор  73403.501.3077, находящ се в гр. Трявна, ул. „Иванка Горова“ №2, публикувано на 07.10.2021 г.

Решени № 163 от 30.09.2021 г. – Предложение относно отмяна на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни – домашни любимци и селскостопански животни на територията на община Трявна, публикувано на 07.10.2021 г.

Решение № 162 от 30.09.2021 г. – Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, публикувано на 07.10.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 161 от 26.08.2021 г. – Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Кънев от общинския бюджет, публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 160 от 26.08.2021 г. – Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект по АДБФП № BG16М1ОР002-2.010-0023-С01 „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“, финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 159 от 26.08.2021 г. – Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2021 г. във връзка с осигуряване на средства от бюджета на Община Трявна за Проектиране и авторски надзор за обект „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19, публикувано на 31.08.2021 г.

Решенение № 158 от 26.08.2021 г. – Предложение за промяна в разчета за капиталови разходи за 2021 г. във връзка с осигуряване на средства от бюджета на Община Трявна за строителен и авторски надзор при изпълнение на СМР на проект „Канализационен колектор в гр. Трявна“, публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 157 от 26.08.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване на поземлени имоти, чрез участие в  процедура за публичната продан на частни имоти, публикувано на 31.08.2021 г.публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 156 от 26.08.2021 г. – Предложение относно възмездно придобиване на поземлени имоти, чрез участие в  процедура за публичната продан на частни имоти, публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 11 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 10 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 9 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 8 към Решение № 155 от 26.08.2021 г. – публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 7 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 6 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 5 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 155 от  26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 155 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 155 от 26.08.2021 г. – Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 154 от 26.08.2021 г. публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 154 от 26.08.2021 г. – Предложение относно приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Трявна, публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 153 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 153 от 26.08.2021 г. – Предложение относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Трявна в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 152 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 152 от 26.08.2021 г. – Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 и № 2 към Решение № 151 от 26.08.2021 г., публикувано на 31.08.2021

Решение № 151 от 26.08.2021 г. – Предложение относно одобряване на разходите за командировки на председателя на общинския съвет и кмета на общината за периода 01.04.2021 г.-30.06.2021 г., публикувано на 31.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 150 от 26.08.2021 г., – публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 150 от 26.08.2021 г. – Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 149 от 26.08.2021 г. – Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна през учебната 2021/2022 г. на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2 и ал. 5 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 33 от 7.04.2020 г., в сила от 7.04.2020 г., доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 27.10.2020 г., бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 56 от 6.07.2021 г.), публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 148 от 26.08.2021 г. – Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна през учебната 2021/2022 г. на основание на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 33 от 7.04.2020 г., в сила от 7.04.2020 г., доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 27.10.2020 г., бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 56 от 6.07.2021 г.), публикувано на 31.08.2021 г.

Решение № 147 от 26.08.2021 г. – Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски” – гр. Плачковци през учебната 2021/2022 г. на чл. 68, ал.1, т. 2, ал. 2, ал. 4, т. 2 и чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 36 от 3.05.2019 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 33 от 7.04.2020 г., в сила от 7.04.2020 г., доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 92 от 27.10.2020 г., в сила от 27.10.2020 г., бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 56 от 6.07.2021 г.), публикувано на 31.08.2021 г.

–––––––––––––––––––––––

Приложение № 1 към Решение № 146 от 28.07.2021 г., публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 146 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно ориване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 02.08.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 145 от 28.07.2021 г., публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 145 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г., публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 144 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна в обхват – квартали  20,  32, 33   и  34,  публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 143 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  и ПУП – парцеларен план  /ПП/  за трасета на кабелна линия 0.4 кV CpH и довеждащ водопровод ф63мм ПЕ-ВП до ПИ 73403.27.5 по  КК и КР  на з-ще Трявна, общ. Трявна с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за жилищно строителство”,  публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 142 от 28.07.2021 г. относно: Предложение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 02563.19.164 по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 141 от 28.06.202`1 г. относно: Предложение относно възмездно придобиване на ПИ с идентификатор 73403.86.24, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 140 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно възмездно придобиване на ПИ с идентификатор 73403.86.24, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 139 от 28.07.2021 г. относно:  Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, публична общинска собственост на ул. „Ив. Горова“ № 4 в гр. Трявна, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 138 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот, публична общинска собственост на ул. „Ив. Горова“ № 4 в гр. Трявна, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 137 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно освобождаване на „ТЕРМОДИНАМИКА СПОРТ“ ООД за заплащане на наемни вноски, в качеството си на наемател за Плувен комплекс, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 136 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение  „Трансфер и адаптация на иновативни практики от Норвегия за експониране и социализация на културното наследство и оформление на изложбени пространства“ по Програма „Kултурно предприемачество, наследство и сътрудничество“ По резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места”, по финансовия механизъм на Eвропейското икономическо пространство 2014-2021г. към Министерството на културата, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 135 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от   „В и К“ ООД – Габрово, публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 134 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно становище по Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК“ ООД  Габрово като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.,      публикувано на 02.08.2021 г.

Решение № 133 от 28.07.2021 г. относно: Предложение относно участие на Община Трявна като партньор на Министерство на здравеопазването за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020,  в който да бъде включен обект,,Обособяване на изолирана структура за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания в това число COVID-19‘‘ в МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов‘‘ ЕООД , гр. Трявна, публикувано на 02.08.2021 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 132 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Златьо Иванов Манолов от общинския бюджет, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 131 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 65 от 25.03.2021 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 130 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно отмяна на Решение № 62 от 25.03.2021 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 129 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно промяна в структурата на общинска администрация във връзка със създаване на звено за управление на горските територии, собственост на Община Трявна, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 128 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.  и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за Поземлен имот с проектен идентификатор  73403.501.3077, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 127 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г.  и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5  от ЗУТ за Поземлен имот с проектен идентификатор  73403.501.3077, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 126 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно определяне  цена за продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: Поземлени имоти с идентификатори 73403.501.3051 и 73403.501.2373, находящи се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 125 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Габрово на Община Трявна, за управление и изпълнение на обществени функции на имот – частна държавна собственост съгласно Акт за частна държавна собственост № 2016, съставен на 12.06.2012г. целият състоящ се от два самостоятелни обекта с идентификатори както следва:

  1. самостоятелен обект с идентификатор 73403.501.2636.1.4 по КККР на гр. Трявна, община Трявна, целият с площ 49,70 /четиридесет и девет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., заедно със съответният процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, същият част от сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2636;
  2. самостоятелен обект с идентификатор 73403.501.2705.2.1 по КККР на гр. Трявна, община Трявна, целият с площ 32,30 /тридесет и две цяло и тридесет стотни/ кв.м., заедно със съответният процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, същият част от сграда №2/две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2705, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 124 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план за трасета на усукан изолиран проводник 0.4kv  HH, довеждащ водопровод  ф 32мм и канализация ф 250мм до ПИ 81058.259.22 по КК на з-ще Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за производствена дейност – винарна”, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 123 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план за трасета на усукан изолиран проводник 0.4kv  HH, довеждащ водопровод  ф 32мм и канализация ф 250мм до ПИ 81058.259.21 по КК на з-ще Черновръх, общ. Трявна във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане „за производствена дейност – винарна”, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 122 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/  за частично изменение на застроителния и регулационен план на  с. Престой,  общ. Трявна за част от кв. 12,   част от кв. 4 и улица с о.т.30 – о.т.32 – о.т.33 – о.т.34 – о.т.35, публикувано на 25.06.2021 г., публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 121 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен  план за трасе  на въздушна кабелна линия  НН за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в ПИ 81058.429.50 с. Черновръх, общ. Трявна към съществуващ трафопост, публикувано на 25.06.2021 г., публикувано на 25.06.2021г.

Решение № 120 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно определяне на общински съветници за членове на комисия – съгласно чл. 21 , ал. 1 от Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Трявна, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 119 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно издаване на Запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Оперативната програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, обезпечаваща авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY – 2.001-0041-014, по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 118 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост- сладкарница, ул.”Ангел Кънчев” 7 и санитарна клетка, публикувано на 25.06.2021 г.

Решение № 117 от 24.06.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху общински имот-помещение №7 в обект с идентификатор 73403.501.465.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна,  ул. ”Ангел Кънчев” № 89, гр.Трявна, публикувано на 25.06.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 116 от 01.06.2021 г. относно:  Предложение относно изменение на т.3 от Решение № 110/20.05.2021 г. на Общински съвет – Трявна, публикувано на 03.06.2021 г.

Решение № 115 от 01.06.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 03.06.2021 г.

Решение № 114 от 01.06.2021 г. относно: Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 03.06.2021 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 113 от 20.05.2021 г. относно: Прeдложение относно повторно обсъждане на Решение № 75, прието на 27.04.2021 г. от Общински съвет – Трявна, върнато със Заповед № РД-02-03-89/17.05.2021 г. на Вр.и.д. областен управител на Област Габрово, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 112 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Габрово на Община Трявна, за управление и изпълнение на обществени функции на имот – частна държавна собственост – самостоятелен обект с идентификатор 73403.501.2636.1.4 по КККР на гр. Трявна, община Трявна, целият с площ 49,70 /четиридесет и девет цяло и седемдесет стотни/ кв.м., заедно със съответният процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, същият част от сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2636, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 111 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 110 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Културното наследство на Трявна в дигитална среда“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство, по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г. към Министерството на културата, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 109 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно участие на Община Трявна като партньор на  Министерство на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на ОПРР 2014-2020, публикувано на 27.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 108 от 20.05.2021 г., публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 108 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 107 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно осъществяване на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст в община Трявна от началото на 2021-2022 учебна година, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 106 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка с новата Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021г. на министъра на здравеопазването,  публикувано на 27.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 105 от 20.05.2021 г., публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 105 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Наредба за условията за финансово подпомагане на спортните клубове в община Трявна, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 104 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение №4 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „Цветница“, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 103 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение №4 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „Цветница“, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 102 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост-училищен стол в СУ „П.Р.Славейков” гр.Трявна, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 101 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на  имот  с идентификатор 61323.50.71  в землището на с.Радевци, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 100 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет, публикувано на 27.05.2021 г.

Решение № 99 от 20.05.2021 г. относно: Предложение относно гласуване на решение за възлагане заличаване на управителя на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, публикувано на 27.05.2021 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 98 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно изменение на Решение № 65 по Протокол № 4/25.03.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 97 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 96 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 95 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към сеществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2021 година, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 94 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 93 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0003-C01 от 02.07.2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.117 „МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект „Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна“, сключен между Община Трявна, ДФ „Земеделие” и МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0003-C01 от 02.07.2020 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 92 от 27.04.2021 г. относно:  Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0002-C01 от 02.07.2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.117 „МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за проект „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“, сключен между Община Трявна, ДФ „Земеделие” и МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.117-0002-C01 от 02.07.2020 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 91 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 31.03.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 90 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 90 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.259.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с.Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди  – „за производствена дейност – винарна”, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 89 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор 81058.259.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  с.Черновръх, общ. Трявна, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди  – „за производствена дейност – винарна”, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 88 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна  в обхват поземлени имоти с идентификатори 73403.48.14  и 73403.48.3, местност  „Санаториум“,  землище  гр. Трявна,  публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 87 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.257.78  местност  „Данова поляна“,  землище Черновръх,  общ. Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 86 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот  с идентификатор  81058.429.39 – стопански двор по КК и КР на с. Черновръх, общ. Трявна, местността „Вареницата“ с цел отреждане на имота  “за производствена дейност“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 85 от 27.04.2021 г. относно:  Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 84 от 27.04.2021г. относно: Предложение относно Покана с вх. № 3100-208/23.02.2021 г. от проф. д-р Цана Петрова Бошнакова-Празникова, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 83 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно промяна на част от Правилата за присъждане и връчване на Славейкова награда в община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 82 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 82 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2020 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 81 от 27.04.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 81 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за периода 01.01.2021-31.03.2021 г., публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 80 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот VІ-1334, кв. 34, отреден за спортен комплекс, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 79 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи – поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2373 и 73403.501.3051,  находящи се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 78 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Продажба в пакет, чрез публично оповестен конкурс на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи – поземлени имоти с идентификатори 73403.501.2373 и 73403.501.3051,  находящи се в гр. Трявна, община Трявна, ул. „Ангел Кънчев“, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 77 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., тук е допусната грешка, става въпрос за 2021 г. и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 76 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., тук е допусната грешка, става въпрос за 2021 г. и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 75 от 27.04.2021 г. относно: Прeдложение относно промяна предназначението на имот от публична в частна общинска собственост, допълнение на Програмата за управление и  разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г., и сключване на предварителен и окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, публикувано на 05.05.2021 г.

Решение № 74 от 27.04.2021 г. относно: Предложение относно промяна от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 73403.501.2862, находящ се в гр. Трявна,     ул. „Иванка Горова“, община Трявна, публикувано на 05.05.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 73 от 25.03.2021 относно:  Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка с новата Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 72 от 25.03.2021 г.относно:  Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./насл. на Гана Бонева/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 71 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./Ганка Ноева/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 70 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд./Маргарита Йорданова/, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 69 от 25.03.2021 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост представляващ: помещение от 24.00кв.м. на първи етаж от полумасивна  триетажна сграда с идентификатор 73403.501.1696.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 68 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху вещ /пещ за керамика/ на Фондация  „Еко Флора 2018“, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 67 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 67 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното  управление през 2020 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 66 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение „ Основен ремонт на ул. „Черновръх“ в гр. Трявна“ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ от „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 65 от 25.03.2 г. относно: Предложение относно одобряване на схема за преместваеми обекти в ЦГЧ на гр. Трявна, изработена съгласно чл. 56 от ЗУТ, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 64 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно терен за проектиране и изграждане на Спортна зала – гр. Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 63 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти – имот публична общинска собственост с идентификатор 80114.434.39 и имот публична общинска собственост с идентификатор 80114.434.38, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 62 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно Одобряване на Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/ за частично изменение на застроителния и регулационен план на  гр. Трявна  в обхват  кв.  61а  и улица с осови точки  523-524-525-225а, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 61 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно освобождаване от заплащане на наемни вноски на наемателите, които имат забрана да извършват дейност, във връзка с измененията и допълненията на Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването. /вх. № 137/15.03.2021 г./публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 60 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 60 от 25.03.2021 г. относно:  Предложение относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Трявна 2014-2020 г, през 2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 59 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

 Решение № 58 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно кандидатстване с проект „Патронажна грижа + в община Трявна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 57 от 25.03.2021 готносно: Предложение относно издаван на Запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.105-0005-C01, по проект “Подкрепа за уязвими лица от Община Трявна“, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 56 от 25.03.2021 г.,  публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 56 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2021 г.,  публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 55 от 25.03.2021 г. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 54 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, публикувано на 01.04.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 5 към Решение № 53 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 53 от 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 53 25.03.2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 53 от 25.03.2021 г. публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение 1 към Решение № 53 от 25.03.2021 г. публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 53 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2021 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 52 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно изразходване на възстановените средства от РИОСВ за внесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 01.03.2020-31.12.2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Приложения към Решение № 51 от 25.03.2021 г. – Приложение 1а поети  ангажименти Приложение 6г дълг и лихви Приложение 6a ангажименти лизинг и др. Приложение 6б нов дълг заеми Приложение 6в-лихви по заеми Приложение 10а нефинансови предприятия Прогноза 2021-2024, публикувани на 01.04.2021 г.

Решение № 51 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 50 от 25.03.2021 г.  Анекс 1 Програма за реализация  Анекс 1A Приоритетни проекти Анекс1B Програма за реализация туризъм Анекс 2-Индикативна  финансова таблица Анекс 3.1 – Индикатори Анекс 3.2 – Резултати индикатори Анекс 3.3-Индикатори въздействие План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 г., публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 50 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 49 от 25.03.2021 г. относно: Прeдложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна да гласува в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 01.04.2021 г.

Решение № 48 от 25.03.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна за 2020 г., публикувано на 01.04.2021 г.                                                                                                                                                  ––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 47 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 46 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 45 от 25.02.2021 г. относно:  Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /заявление от Божидар Колев/, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 44 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно отдаване под наем  на земеделска земя  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване. /заявление от Божидар Колев/, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 43 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за частично изменение на Застроителния и регулационен план на гр. Плачковци, касаещо квартали 20, 32, 33, и 34, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 42 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност в Община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 41 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред “Уолтопия” АД с проект  за изграждане на съоръжение за активно забавление, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 40 от 25.02.2021 г. относно: Подаване на проектно предложение “Информационно-визуална система за ориентация към туристически обекти в община Трявна“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 20 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 39 от 25.02.2021 относо: Предложение относно подаване на проектно предложение „Интерактивен посетителски център за атракции“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 70 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 38 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно подаване на проектно предложение “Туристически информационен център: Трявна – минало и настояще“ по Процедура BG06RDNP001-19.376 – МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на стойност до 70 000 лв., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 37 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 36 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно определяне на имот, частна общинска собственост, който подлежи на задължително застраховане, публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 35 от 25.02.2021г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 35 от 25.02.2021 г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 35 от 25.02.2021 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Трявна за 2020 година и Приемане на Общинска програма за развитие на туризма, като част от Плана за интегрирано развитие на Община Трявна за периода 2021-2027 година, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 34 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 33 от 25.02.2021 г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 33 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно отчет за дейността на МКБППМН през 2020г., публикувано на 04.03.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 32 от 25.02.2021г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 32 от 25.02.2021г. относно:  Предложение относно приемане на Годишен отчет за 2020 г. за изпълнение Програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г.,  публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 31 от 25.02.2021 г. относно: Приложение относно управление на общинските горски територии и Договор за възлагане на управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 30 от 25.02.2021 г. относно: Приложение относно управление на общинските горски територии и Договор за възлагане на управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 29 от 25.02.202г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на Общото, събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“ на 01 март 2021 г., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 28 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на „Тревненска седмица” ЕООД гр. Трявна за 2020 година., публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 27 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на Медицински център „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2020 година, публикувано на 04.03.2021 г.

Решение № 26 от 25.02.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна за 2020 г., публикувано на 04.03.2021 г.

–––––––––––––––––––––––-

Приложение № 20 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 18 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 17 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,   публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 16 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 15 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 14 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 13 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 12 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 11 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 10 към Решение № 25  от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 9 към Решение № 25 от 18.02.2021 г.,  публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение №8 към Решение № 25 от 18.02.2021г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 7 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 6 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 5 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 4 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 3 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 2 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 25 от 18.02.2021 г., публикувано на 25.02.2021 г.

Решение № 25 от 18.02.2021 г. относно: Предложение относно утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2021 г.,      публикувано на 25.02.2021 г.

Решение № 24 от 18.02.2021 г. относно: Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в Община Трявна, публикувано на 25.02.2021 г.

–––––––––––––––––––––––––

Решение № 23 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ   „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 22 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 21 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-8 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-7 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-6 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-5 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-4 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публино на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-3 към Решение № 20 от 28.01.2021г. публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-2 към Решение № 20 от 28.01.2021г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 20 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 20 от  28.01.2021 г. относно: Предложение относно съгласуване процедура по  възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 19 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно отказ за частично изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, село Големи Станчовци, землище Черновръх, община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 18 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно упълномощаване Кмета на Община Трявна да дава предварително съгласие и да провежда процедурите за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически или юридически лица, през земи от общинския поземлен фонд и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № А към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Прилоение № 1-11 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-10 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-09 към Решение №  17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-08 към Решение № 17 от 28.01.2021 г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-07 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-06 към Решение № 17 от 28.01.2021г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-05 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-04 към Решение № 17 от 28.01.2021г.,      публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-03 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-02 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1-01 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 17 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 17 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване  пасище, мера, ливада които да бъдат предоставени за стопанската  2021-2022 година и годишни рентни плащания, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложене № 1 към Решение № 16 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 16 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 15 от 28.01.2021 г.,  публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 15 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2020г. – 31.12.2020 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 14 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно участие на община Трявна като пълноправен член на „Национално сдружение – Народно щастие“ и партньорство реализиране на Национална програма за малки местни инициативи, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 13 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно намаляване на таксата за разрешение за ползване на таксиметрови стоянки за паркиране на таксиметрови автомобили за 2021г., във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 12 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 год. Придобиване в собственост на община Трявна на  Поземлен имот №916, кв. 72,  гр. Плачковци, кв. Пунговци, чрез дарение от физическо лице, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 11 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба на Урегулиран поземлен имот  VIII -653 обществено обслужване, кв. 44 по регулациония план на гр. Плачковци, кв. Късовци, заедно с построената в имота сграда,  публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 10 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно определяне на  цена за продажба на Поземлен имот 480, по плана на град Плачковци,  община Трявна, ул. „Пролет“ №16А, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 9 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.257.78 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  81058.257.78, с цел  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с  отреждане на имота „за производствена и складова дейности”, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 8 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 8 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 7 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно регистриране на общинска фирма, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 6 от 28.01.2г. относно: Предложение относно заявление за прекратяване на договор за управление на „Здравец“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 5 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно поставяне под закрила на общински гори в землище  Енчовци, чрез определянето им със статут „гори във фаза на старост“, публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 4 от 28.01.2021 г. относно: Предложение за промяна в състава на Местната комисия по Закона за установяване правата на гражданите с многогодишни жилищно спестовни влогове,  публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 3 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 3 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г.публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 2 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „В И К“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 04.02.2021 г.

Приложение № 1 към Решение № 1 от 28.01.2021 г., публикувано на 04.02.2021 г.

Решение № 1 от 28.01.2021 г. относно: Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на еднкратна финансова помощ за новородени и осиновени деца на територията на община Трявна, публикувано на 04.02.2021 г.