Приложение  към Решение № 201 от 22.12.2022 г.,  публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 201 от 22.12.2022 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 03.10.2022 г.-16.12.2022 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Приложение № 2 към Решение № 200 от 22.12.2022 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Приложение № 1 към Решение № 200 от 22.12.2022 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 200 от 22.12.2022 г. Прeдложение относно приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2023 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 199 от 22.12.2022 г. Предложение относно предоставяне на част от имот с идентификатор  81058.266.27 и съгласие за изменение на кадастралната карта на с. Черновръх, Община Трявна, касаещо  имоти с идентификатори  81058.266.27  и   81058.266.52,  във връзка  с  обособяване на  „Площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци,  събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита и компостиране на отпадъци“  в поземлен имот с идентификатор 81058.266.52, публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 198 от 22.12.2022 г. Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор 02563.510.3  по КК и КР на с. Бангейци, общ. Трявна  във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство“, публикувано на 03.01.2023 г.

rРешение № 197 от 22.12.2022 г. Прeдложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.455-0002-C01 от 31.03.2022 г. по  процедура BG06RDNP001-19.455 “МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект  „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ „сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция  и

издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.455-0002-C01 от 31.03.2022 г. по  процедура BG06RDNP001-19.455 “МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект  „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ „сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето  на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 196 от 22.12.2022 г. Предложение относно подаване на проектно предложение „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна “ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 195 от 22.12.2022 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна  по Проект „Красива България“ 2023 г. по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с проект: „Изграждане на асансьорна уредба към административната сграда на Община Трявна“, публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 194 от 22.12.2022 г., Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХІХ-1418 – за складова дейност, квартал 19, находящ се в град Плачковци, община Трявна, публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 193 от 22.12.2022 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи за 2022 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Приложение към Решение № 192 от 22.12.2022 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 192 от 22.12.2022 г. Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 191 от 22.12.2022 г. Предложение относно приемане на изменения и допълнения в чл. 31 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна /такси за технически услуги/, публикувано на 03.01.2023 г.

Приложения № 1, № 2, № 3 към Решение № 190 от 22.12.2022 г., публикувани на 03.01.2023 г.

Решение № 190 от 22.12.2022 г., Предложение относно определяне такса за „Битови отпадъци“ за 2023 г., публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 189 от 22.12.2022 г.  Предложение относно отдаване под наем на земеделски земи с начин на трайно ползване ниви от общинския поземлен фонд, на „Транс-Лес“ ЕООД, представляващо се от Тони Марков – управител, ЕИК 206278446, със седалище и адрес на управление: Област Велико Търново, Община Горна Оряховица,   с. Драганово, ул. „Цар Асен“ № 3, публикувано на 03.01.2023 г.

Решение № 188 от 22.12.2022 г., Предложение относно одобряване на кандидата, класиран на първо място в проведения конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 03.01.2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Решение № 187 от 13.12.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – Габрово“,                публикувано на 14.12.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 186 от 30.11.2022 г. Предложение относно констатиране на недостиг на вода и липса на резервни водоизточници за водоснабдяване на урбанизирани територии, находящи се в местностите „Данова поляна“ и „Вареницата“, землище гр.Трявна и землище с.Черновръх, община Трявна, област Габрово, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 185 от 30.11.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, за изграждане на автоматични пощенски станции с автономно електрическо захранване, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 184 от 30.11.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, за изграждане на автоматични пощенски станции с автономно електрическо захранване, публикувано на 07.12.2022 г.

Приложения към Решение № 183 от 30.11.2022 г. пътища-ТРЯВНА-2023  Пътища-ТРЯВНА-2023-183, публикувани на 07.12.2022 г.

Решение № 183 от 30.11.2022 г. Предложение относно  предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, публикувано на 07.12.2022 г.

Приложения към Решение № 182 от 30.11.2022 г. – ОПФ-ТРЯВНА-2023-182 ОПФ-ТРЯВНА-2023,  публикувани на 07.12.2022 г.

Решение № 182 от 30.11.2022 г. Предложение относно предоставяне на имоти – общинска собственост, от общински поземлен фонд, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 181 от 30.11.2022 г. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация  на улица с о.т. 1 – о.т.2 – о.т. 3 – о.т.4 – о.т.5 – о.т.6 – о.т. 7 – о.т.8 – о.т. 9  по кадастралния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 180 от 30.11.2022 г. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на  Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот  с идентификатор  81058.342.5 по кадастралната карта на с. Черновръх, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 81058.342.5, с цел  промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел отреждане на имота „за жилищно строителство”, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 179 от 30.11.2022 г. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХIХ-1418, кв. 19, отреден за складова дейност, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 178 от 30.11.2022 г. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХХХХ-1334, кв. 34, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 177 от 30.11.2022 г. Предложение относно заявка за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор № BG06RDNP001-19.117-0004-C01 от 07.04.2022 г. за проект ,,Изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за отопление“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.117 МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувано на 07.12.2022 г.

Приложение към Решение № 176 от 30.11.2022 г., публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 176 от 30.11.2022 г. Предложение относно приемане на списък на спортни обекти в Община Трявна, които се ползват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание и спорта и се управляват съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, Правилникът за прилагането му и Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти – общинска собственост, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 175 от 30.11.2022 г. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, приета с Решение № 110/31.07.2019г., изменена и допълнена с Решение № 65/ 28.04.2022 г. /Вх. № 434/21.11.2022 г./, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 174 от 30.11.2022 г. Предложение относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г., публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 173 от 30.11.2022 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи във връзка с внедряване на софтуерен продукт за нуждите на ЦСРИ, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 172 от 30.11.2022 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи със средства от целева субсидия. /Вх. № 446/24.11.2022 г./, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 171 от 30.11. 2022 г. Предложение относно промяна в разчета за капиталови разходи, финансирани със средства от целева субсидия. /Вх. № 410/01.11.2022 г./, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 170 от 30.11.2022 г. Предложение относно актуализация на бюджета на Община Трявна по приходната и разходната част за 2022 г., публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 169 от 30.11.2022 г. Предложение относно удостояване на арх. Емилия Попова със званието „Почетен гражданин на Трявна“, публикувано на 07.12.2022 г.

Решение № 168 от 03.11.2022 г. Предложение относно изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна. /Вх. № 435/21.11.2022 г./, публикувано на 07.12.2022 г.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 167 от 03.11.2022 г. Предложение за удължаване срока за подаване на документи за участие в конкурс за управител на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна, публикувано на 09.11.2022 г.

Решение № 166 от 03.11.2022 г. Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 09.11.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Приложение № 1 към Решение № 165 от 27.10.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 165 от 27.10.2022 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община Трявна за  периода 01.07.2022 г.-30.09.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 164 от 27.10.2022 г. Предложение относно подаване на проектно предложение „Грижа в дома за лица с увреждания и възрастни хора в Община Трявна“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 163 от 27.10.2022 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Фонд „Социална закрила“ по „ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“ за финансиране на проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж„ публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 162 от 27.10.2022 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Национален Доверителен Екофонд, Програма „Микропроекти за климата“ за финансиране на проект „Иновативни решение за адаптация към климатичните промени“, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 161 от 27.10.2022 г. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот ХХХХ-1334, кв. 34, отреден за складова дейност, находящ се в гр. Плачковци, община Трявна, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 160 от 27.10.2022 г. Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Трявна в обхват поземлен имот с идентификатор  81058.313.105 по кадастралната карта на с.Черновръх, общ. Трявна и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот 81058.313.105, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с  отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала”, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 159 от 27.10.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 158 от 27.10.2022 г. Предложение относно одобрение на кандидата, класиран на първо място в проведения конкурс за избор на управител, и възлагане на управлението на „Тревненска седмица“ ЕООД гр. Трявна, ЕИК 107543940, за срок от 4 (четири) години, считано от 15.12.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 157 от 27.10.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 157 от 27.10.2022 г. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.09.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 156 от 27.10.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 155 от 27.10.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост –  плувен комплекс в гр.Трявна, публикувано на 03.11.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 154 от 27.10.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 154 от 27.10.2022 г. Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, публикувано на 03.11.2022 г.

Приложение № 2 към Решение № 153 от 27.10.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 153 от 27.10.2022 г., публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 153 от 27.10.2022 г. Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, общинска собственост, и приемане на начални цени за провеждане на процедура по продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, общинска собственост, за 2023 година, публикувано на 03.11.2022 г.

Решение № 152 от 27.10.2022 г. Предложение относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, публикувано на 03.11.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 151 от 06.10.2022 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Светлина“ гр. Трявна“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., публикувано на 12.10.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложение към Решение № 150 от 29.009.2022 г. – ПРОГРАМА, публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 150 от 29.09.2022 г. Предложение относно приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия на територията  на община Трявна за периода 2022-2025 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 149 от 29.09.2022 г. Предложение относно кандидатстване с проект „Топъл обяд  в община Трявна“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“,  процедура BG05SFPR003-1.001 – ТОПЪЛ ОБЯД, публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 148 от 29.09.2022 г. Предложение относно трансформиране на краткосрочен общински дълг, поет чрез сключване на договор № 1292/18.11.2021 г. от „ Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, за мостово финансиране на изпълнението на проект по АДБФП № BG16M1OP002 – 2.010-0023 – C01 “Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“, финансиран по приоритетна ос 2   „Отпадъци“  на ОП „ Околна среда 2014 – 2020 г.“ в дългосрочен, публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение – 01 към Решение № 147 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 147 от 29.092022 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Оперативната програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, обезпечаваща авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BGENERGY-2.002-0006-C01, по проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“, публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 146 от 29.09.2022 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от Община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.376-0001-C01 от 26.07.2022 г. по  процедура BG06RDNP001-19.376-0001 „МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект  „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция и

и

издаване на запис на заповед, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор  № BG06RDNP001-19.376-0001-C01 от 26.07.2022 г. по процедура BG06RDNP001-19.376-0001 „МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за проект „Туристически информационен център – Трявна минало и настояще“ сключен между Община Трявна, МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция, публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -10а към Решение № 145 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -8 към Решение № 145 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -6г към Решение № 145 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -6в към Решение № 145 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -6б към Решение № 145 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -6a към Решение № 145 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -1a, към Решение № 145 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение към Решение 145 от 29.09.2022 г.- справка отопление публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 145 от 29.09.2022 г. Предложение относно приемане на актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 144 от 29.09.2022 г., Предложение относно свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – гр. Габрово, публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 143 от 29.09.2022 г., Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -15 към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -14 към Решение № 142 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -13 към Решение № 142 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -12 към Решение № 142 от 29.09.2022 ., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -11 към Решение № 142 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -10 към Решение № 142 от 29.09.2022 г.,  публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение – 9 към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение-8 към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложение -7 към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложения -1,2,3,4,5,6 към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувани на 05.10.2022 г.

Приложение Отчет бюждет 2021г. към Решение № 142 от 29.09.2022 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Решение № 142 от 29.09.2022 г. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2021 г., публикувано на 05.10.2022 г.

Приложения към Решение № 141 от 29.09.2022 г., публикувани на 05.10.2022 г.

Решение № 141 от 29.09.2022 г. Предложение относно приемане на промени в годишен план за ползване на дървесина от горски територии, общинска собственост и приемане на начални цени за провеждане на процедура по продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, общинска собственост, публикувано на 05.10.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––

Решение № 140 от 31.08.2022 г.  Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Кметство Плачковци, публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 139 от 31.08.2022 г.  Предложение относно определяне размера на основната месечна работна заплата на Кмета на Община Трявна, публикувано на 07.09.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 138 от 31.08.2022 г.,  публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 138 от 31.08.2022г. Предложение относно актуализиране на бюджета на Община Трявна за 2022 г. и разчета за КР, финансирани със средства от целева субсидия, публикувано на 07.09.2022 г.

Приложение № 1 към Решение №137 от 31.08.2022 г., публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 137 от 31.08.2022 г. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 136 от 31.08.2022 г. Предложение относно прекратяване на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД и удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на управителя на МЦ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 135 от 31.08.2022 г. Предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Трявна“, по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 134 от 31.08.2022 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот находящ се в гр.Трявна, ул.”Лясков дял” №1 – ОДБХ, публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 133 от 31.08.2022 г. Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/  за поземлен имот  с идентификатор  58284.67.17 по КК и КР на с.Престой, общ. Трявна,  във връзка с изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар на основание чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи, без промяна на предназначението, публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 132 от 31.08.2022 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Васил Левски” – гр. Плачковци през учебната 2022/2023 г., публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 131 от 31.08.2022 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в СУ „Петко Р. Славейков” – гр. Трявна през учебната 2022/2023 г.,                       публикувано на 07.09.2022 г.

Решение № 130 от 31.08.2022 г. Предложение относно разрешаване за формиране на паралелки в ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков” – гр. Трявна през учебната 2022/2023 г., публикувано на 07.09.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 129 от 28.07.2022 г., Предложение относно промяна на наименование на обекти в разчета за капиталови разходи, публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение към Решение 128 от 28.07.2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 128 от 28.07.2022 г. Предложение относно отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 127 от 28.07.2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 127 от 28.07.2022 г., Предложение относно отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 126 от 28.07.2022 г., Предложение относно разрешение за изработване на ПУП – план за улична регулация за улица с о.т. 1 – о. т. 2 – о.т. 3 – о. т. 4 – о.т. 5 – о. т. 6 – о.т. 7 – о. т. 8 – о. т. 9 по кадастралния и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 125 от 28.07.2022 г., Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №89, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 124 от 28.07.2022 г. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Трявна, ул.“Ангел Кънчев“ №89, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 123 от 28.07.2022 г.,  Предложение относно удължаване срока за подаване на документи за участие в конкурс за управител на МЦ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД гр. Трявна,     публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 122 от 28.07.2022 г., Предложение за промяна в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Трявна, публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 121 от 28.07.2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 121 от 28.07.2022 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Трявна и на Кмета на Община Трявна за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 120 от 28.07.2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 120 от 28.07.2022 г., Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на управител на „Тревненска седмица“ ЕООД, публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение-отчет към Решение № 119 от 28.07.2022 г.,  публикувано на 04.08.2022 г.

Приложения от № 5 до № 12 към Решение № 119 от 28.07.2022 г., публикувани на 04.08.2022 г.

Приложения от № 1 до № 4 към Решение № 119 от 28.07.2022 г. г., публикувани на 04.08.2022 г.

Решение № 119 от 28.07.2022 г. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Трявна за първото шестмесечие на 2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 118 от 28.07.2022 г., публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 118 от 28.07.2022 г. Предложение относно одобряване на извършените промени по плана на бюджета на Община Трявна към 30.06.2022 г. публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 117 от 28.07.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване друг вид трайно насаждение от общинския  поземлен  фонд,  чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 116 от 28.07.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване друг вид трайно насаждение от общинския  поземлен  фонд,  чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 115 от 28.07.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Светослав Славов, публикувано на 04.08.2022 г.

Решение № 114 от 28.07.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Светослав Славов, публикувано на 04.08.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 113 от 30.06.2022 г. Предложение относно промяна наименованието на позиция № 89 от Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 г., публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 112 от 30.06.2022 г. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на изпълнението на проект по АДБФП № BGENERGY-2.001-0041-014 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“, процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 111 от 30.06.2022 г. Предложение относно частично изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, землище Черновръх, община Трявна, засягащо поземлени имоти с идентификатори 81058.259.17, 81058.259.18, 81058.259.23 и 81058.259.24, находящи се в местността „Церито“, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 110 от 30.06.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение №4 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна на Сдружение „Цветница“, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 109 от 30.06.2022 г. Продължение относно удължаване предоставянето на услуги по договор №BG05M9OP001-6.002-0124 по  проект  „Патронажна грижа + в община Трявна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 108 от 30.06.2022 г. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от сграда  Народно читалище „Капитан Дядо Никола – 1927”, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 107 от 30.06.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост,  в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 106 от 30.06.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение /занаятчийска работилница/, находящо се на първи етаж от сграда с идентификатор 73403.501.1386.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 105 от 30.06.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, лекарски кабинет по дентална медицина, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 104 от 30.06.2022 г. Предложение относно заявка  за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор BG06RDNP001-19.117-0002-C01 по проект  „Реконструкция и оборудване на читалищни сгради в община Трявна“ от 02.07.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.117  МИГ Дряново – Трявна,  Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018  по Програмата за развитие на селските за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 103 от 30.06.2022 г. Предложение относно заявка  за кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор BG06RDNP001-19.117-0003-C01  за проект „Ремонт и изграждане на спортни площадки в двора на ДГ „Светлина“ и кв.23 по плана на гр. Трявна“ от 02.07.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.117 МИГ Дряново – Трявна, Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 2018 по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 102 от 30.06.2022 г., Предложение относно промяна от публична в частна общинска собственост на парцел ІХ-2293 – за озеленяване, кв. 64, по плана на гр. Трявна, находящ се в гр. Трявна, ул. „Стара планина“ №31, община Трявна, публикувано на 07.07.2022 г.

Приложение към Решение № 101 от 30.06.2022 г., публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 101 от 30.06.2022 г. Предложение за приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, общинска собственост, публикувано на 07.07.2022 г.

Решение № 100 от 30.06.2022 г. Предложение относно свикване на Общо събрание на ВиК ООД Габрово на 05.07.2022 г., публикувано на 07.07.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложение към Решение № 99 от 09.06.2022 г., публикувано на 13.06.2022 г.

Решение № 99 от 09.06.2022 г. Предложение относно предложение за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа за 2022 г. и промяна в разчета за капиталови разходи, публикувано на 13.06.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 98 от 19.05.2022 г. Предложение относно изменение в състава на ПКОКМДС ПКНАОРСПГКИРОС към Общински съвет – Трявна, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 97 от 19.05.2022 г.  Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Красимир Стойков, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 96 от 19.05.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи  с начин на  трайно ползване нива от общинския  поземлен  фонд,  на Красимир  Стойков, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 95 от 19.05.2022 г. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение  на Застроителния и регулационен план на  гр. Плачковци, общ. Трявна   за част от кв. 20,  част от кв. 29  и улица о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7, публикувано на 20.05.2022 г.

Приложение към Решение № 94 от 19.05.2022 г., публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 94 от 19.05.2022 г. Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластна транспортна схема от квотата на Община Трявна и възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 20.05.2022 г.

Приложение към Решение № 93 от 19.05.2022 г., публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 93 от 19.05.2022 г. Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластна транспортна схема от квотата на Община Трявна и възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 92 от 19.05.2022 г. Предложение относно отдаване под  наем на  част от  имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение-павилион за продажба на закуски, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 91 от 19.05.2022 г. Предложение относно представители в общински съвет за намаляване на риска от бедствия, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 90 от 19.05.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – Читалище с.Белица, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 89 от 19.05.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – Читалище с.Белица, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 88 от 19.05.2022 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на аптечна карта на Област Габрово, публикувано на 20.05.2022 г.

Приложение към Решение № 87 от 19.05.2022 г. публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 87 от 19.05.2022 г. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МЦ ,,Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 86 от 19.04.2022 г. Предложение относно определяне на представител на Община Трявна за участие в комисия за изработване на здравна карта на Област Габрово, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 85 от 19.04.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 20.05.2022 г.

Решение № 84 от 19.05.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в Общото събрание на съдружниците на „В и К“ ООД – гр. Габрово, насрочено за 30.05.2022 г., публикувано на 20.05.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложения към Решение № 83 от 28.04.2022 г., публикувани на 05.05.2022 г.

Решение № 83 от 28.04.2022 г. Предложение относно одобряване на разходите за командировки на Председателя на Общински съвет – Трявна и на Кмета на Община Трявна, за периода 04.01.2022 г.- 31.03.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 82 от 28.04.2022 г. Предложение относно изразходване на средства от дължимите отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за периода 01.01.2022 г.-31.12.2022 г., във връзка с прилагане разпоредбите на § 59 и § 60 от ЗИД на ДОПК, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 81 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот – 9, кв. 2, находящ се в село Бижовци, община Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 80 от 22.04.2022 г. Предложение относно приемане на начална тръжна цена за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2460, находящ се в гр. Трявна, ул. „Кисийска мера“ № 26, община Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 79 от 28.04.2022 г. Предложение относно подкрепа за създаването на Българо-италианското общество „Пенчо Славейков“ със седалище в гр. Брунате, Италия, публикувано на 05.05.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 78 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване изоставена орна земя от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 77 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване изоставена орна земя от общинския  поземлен  фонд, чрез публичен търг с явно наддаване, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 76 от 28.04.2022 Предложение относно определяне цена за продажба на поземлен имот с идентификатор 73403.501.915, находящ се в гр. Трявна, ул. „Кавалджийска“ № 20, община Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 75 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решеине № 74 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – плувен комплекс в гр. Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 73 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване  под наем на помещения – публична общинска собственост, намиращи се в сградата на Музей „Славейково школо” в  гр. Трявна, ул.”Ангел Кънчев” № 7, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 72 от 28.04.2022 г. Предложение относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, находящ се в гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев“  № 5 – пенсионерски клуб, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 71 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение с полезна площ от 15.18кв.м. – находящо се на партера в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна- информационен пункт на аптека, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 70 от 28.04.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – паркинг, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 69 от 28.04.2022 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №150, публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 68 от 28.04.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 68 от 28.04.2022 г. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на общински имот, находящ се в гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №150, публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 67 от 28.04.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 67 от 28.04.2022 г. Предложение относно Отчет за дейността на МКБППМН през 2021г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 66 от 28.04.2022 г. Предложение относно определяне местоположението на обекти: „Спортна зала гр. Трявна“ и „Паметник на Васил Левски“, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 65 от 28.04.2022 г. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 64 от 28.04.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 64 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на нова Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Трявна, публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 63 от 28.04.2022 г. Предложение относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, публикувано на 05.05.2022 г.

Приложения към Решение № 62 от 28.04.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 62 от 28.04.2022 г.  Предложение относно приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна през 2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 61 от 28.04.2022 г.,  публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 61 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2021 г. – НЧ „Съединение-1933“,публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 60 от 28.04.2022 г., публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 60 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2021 г. – НЧ „Пробуда-1924“,  публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 59 от 28.04.2022 г. публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 59 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2021 г. – НЧ „Капитан дядо Никола – 1927“, публикувано на 05.05.2022 г.

Приложение към Решение № 58 от 28.04.2022 г. публикувано на 05.05.2022 г.

Решение № 58 от 28.04.2022 г. Предложение относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от общински читалища през 2021 г. – НЧ „Пенчо Славейков – 1871“, публикувано на  05.05.2022 г.

Решение № 57 от 28.04.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, насрочено за 12 май 2022 г.,публикувано на 05.05.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 56 от 19.04.2022 г. Предложение относно издаване на запис на заповед от община Трявна в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по сключено Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-45/30.04.2018 г. от подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ между сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  и УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г., УО на ОПОС 2014-2020 г., УО на ОПНОИР 2014-2020 г., УО на ОПРЧР 2014-2020 г., публикувано на 20.04.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложения към Решение № 55 от 07.04.2022 г., публикувани на 13.04.2022 г.: Протокол публ.обсъждане Прилож. № 19 Прилож. № 18  Прилож. № 17 Прилож. № 16 Прилож. № 15 Прилож. № 14 Прилож. №13 Прилож. № 12 Прилож. № 11 Прилож. № 10 Прилож. № 9 Прилож. № 08 Прилож. № 07 Прилож. № 06 Прилож. № 05 Прилож. № 04 Прилож. № 03 Прилож. № 02 Прилож. № 01

Решение № 55 от 07.04.2022 г.  Предложение относно утвърждаване проекта за Бюджет на Община Трявна за 2022 година, публикувано на 13.04.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––-

Решение № 54 от 31.03.2022 г. Предложение относно изменение в състава на Наблюдателна комисия  към Общински съвет – Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 53 от 31.03.2022 г. Предложение относно отмяна на Решения №25/26.02.2001г., №52/28.03.2002г. и №147/16.09.2005г. на Общински съвет Трявна и определяне броя и местонахождението на таксиметровите стоянки на територията на общината, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 52 от 31.03.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на  имот  с идентификатор 10344.102.27.1  в землището на с.Веленци, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 51 от 31.03.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на помещение №6 – публична общинска  собственост, находящо се в сградата на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство, гр.Трявна, ул.”Ангел Кънчев” №7, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 50 от 31.03.2022 г. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация за  частично изменение на  Застроителния  и регулационен план на гр. Плачковци, общ. Трявна  в обхват  квартал  5  и улица  с  нови  осови точки  8а – 8б – 18а – 18б – 18в – 18г – 18д – 18е – 18ж – 18з – 18и – 23а  – 23б, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 49 от 31.03.2022 г. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за трасета на кабелна линия 0,4kV HH до помпена станция в ПИ 73403.561.189 по КК на гр. Трявна  и на довеждащ водопровод ф 63мм за допълнително водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 48 от 31.03.2022 г. Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот – 9, кв. 2, по плана на село Бижовци, находящ се в село Бижовци, община Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 47 от 31.03.2022 г. Предложение относно допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот – 9, кв. 2, по плана на село Бижовци, находящ се в село Бижовци, община Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 46 от 31.03.2022 г.  Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори  73403.501.2460, находящ се в гр. Трявна, ул. „Кисийска мера“ №26, община Трявна, публикувано н 07.04.2022 г.

Решение № 45 от 31.03.2022 г.  Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатори  73403.501.2460, находящ се в гр. Трявна, ул. „Кисийска мера“ №26, община Трявна,  публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 44 от 31.03.2022 г.  Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  420/688 ид.части от поземлен имот с идентификатори  73403.501.915,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Кавалджийска“ №20, община Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 43 от 31.03.2022 г. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 год. Продажба на част от съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  420/688 ид.части от поземлен имот с идентификатори  73403.501.915,  находящ се в гр. Трявна, ул. „Кавалджийска“ №20, община Трявна, публикувано на 07.04.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 42 от 31.03.2022 г., публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 42 от 31.03.2022 г. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 г., публикувано на 07.04.2022 г.

Приложения към Решение № 41 от 31.03.2022 г.- доклад; Отчет програма туризъм,  публикувани на 07.04.2022 г.

Решение № 41 от 31.03.2022 г.  Предложение относно одобряване на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027, през 2021 г. и одобряване  на отчет за изпълнение на Общинска програма за развитие на туризма / част от  ПИРО на община Трявна за периода 2021-2027 година /, през 2021 г., публикувано на 07.04.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 40 от 31.03.2022 г. публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 40 от 31.03.2022 г. Предложение относно годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Трявна през 2022 г., публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 39 от 31.03.2022 г. Удостояване на Емилиян Гебрев със званието „Почетен гражданин на Трявна” публикувано на 07.04.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 38 от 31.03.2022 г.        публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 38 от 31.03.2022 г.  Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Трявна за 2022 година, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 37 от 31.03.2022 г.  Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД – Габрово“, публикувано на 07.04.2022 г.

Решение № 36 от 31.03.2022 г. Предложение за становище на Общински съвет – Трявна относно Бизнес план на дружеството за 2022-2026 г., публикувано на 07.04.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Решение № 35 от 24.02.2022 г., Предложение относно промяна в състава на  Съвета по въпросите на социалните  услуги в община Трявна, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 34 от 24.02.2022 г., Предложение относно отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост,  в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 33 от 24.02.2022 г., Предложение относно предоставяне земя от общинския поземлен фонд, /насл. Петър Михайлов/, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 32 от 24.02.2022 г., Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване овощна градина и изоставено трайно насаждение, от общинския поземлен фонд, на Даниел Цветков, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 31 от 24.02.2022 г., Предложение относно отдаване под наем  на земеделски земи с начин на  трайно ползване овощна градина и изоставено трайно насаждение, от общинския поземлен фонд, на Даниел Цветков, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 30 от 24.02.2022 г., Предложение относно членство на Община Трявна в Организацията за управление на Старопланински туристически район, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 29 от 24.02.2022 г., Предложение относно отдаване под наем на част от помещение, частна общинска собственост  в сграда с идентификатор 73403.501.3008.1, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 28 от 24.02.2022 г.,  Предложение относно отдаване под наем на помещение №7 в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 27 от 24.02.2022 г., Предложение относно одобряване  на  Подробен устройствен план  /ПУП/ – план за регулация  /ПР/ и план за застрояване  /ПЗ/ за частично изменение на застроителния и регулационен план на  с. Престой,  общ. Трявна за част от кв. 12,  част от кв. 4 и улици с о.т.30 – о.т.32 – о.т.33 – о.т.34 – о.т.35  и  о.т.127 – о.т. 133 – о.т. 134 – о.т. 135, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 26 от 24.02.2022 г.,  Предложение относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план за частично изменение  на Застроителния и регулационен план на  гр. Плачковци, общ. Трявна  за част от кв. 20,  част от кв. 29  и улица о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7, публикувано на 04.03.2022 г.

Приложение № 2 към Решение № 25 от 24.02.2022 г., публикувано на 04.03.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 25 от 24.02.2022 г., публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 25 от 24.02.2022 г. Предложение относно приемане на календари на културните и спортни прояви в община Трявна през 2022 г. публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 24 от 24.02.2022 г. Предложение относно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 23 от 24.02.2022 г., Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2022г. публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 22 от 24.02.2022 г., Предложение относно съгласие Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство гр. Трявна да кандидатства пред Министерството на културата  с проекти по Процедура за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на  консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности за 2022г. публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 21 от 24.02.2022 г., Предложение относно заявка за кандидатстване на безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателно плащане  до възстановяването им от Държавен фонд “Земеделие” по Административен Договор № BG06RDNP001-7.001- 0076 – C01 от 15.05.2019  г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските за периода 2014 – 2020 г.  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект ,,Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“, публикувано на 04.03.2022 г.

Приложение № 1 от Решение № 20 от 24.02.2022 г., публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 20 от 24.02.2022 г. Предложение относно  Годишен отчет за 2021 г. за изпълнение програма за управление на Община Трявна 2019-2023 г., публикувано на 04.03.2022 г.

Приложение № 1 към Решение № 19 от 24.02.2022 г.  публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 19 от 24.02.2022 г., Предложение относно актуализация на Тарифата за определяне началния размер на месечния наем за 1кв.м полезна площ, публикувано на 04.03.2022 г.

Приложение №1 към Решение № 18 от 24.02.2022 г., публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 18 от 24.02.2022 г. Предложение относно управление на общинските горски територии, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 17 от 24.02.2022 г. Предложение относно приемане на Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД  гр. Трявна за периода 2021-2024 година, приемане на Бизнес програма за развитието и дейността на МБАЛ ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД  гр. Трявна за 2022 г., приемане на отчет на изпълнението на Бизнес програма за 2021г. и приемане на годишния финансов отчет за 2021г., заедно с въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2021 година, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 16 от 24.02.2022 г. Предложение относно приемане на Бизнес план за развитието и дейността на Медицински център ,,Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна за 2022 година, приемане на отчет на изпълнението на Бизнес плана за 2021 година и приемане на годишния финансов отчет за 2021 година, заедно с въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и доклад за състоянието на СФУК в дружеството за 2021 година, публикувано на 04.03.2022 г.

Решение № 15 от 24.02.2022 г. Предложение относно становище за продажба на акции, собственост на ВиК ООД гр. Габрово, публикувано на 04.03.2022 г.

–––––––––––––––––––––––––––––

Приложение към Решение № 14 от 27.01.2022 г., публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 14 от 27.01.2022 г. Предложение относно Отчет за дейността на Общински съвет – Трявна и на неговите комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г., публикувано на 03.02.2022 г.

Приложение към Решение № 13 от 27.01.2022 г., публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 13 от 27.01.2022 г.  Предложение относно Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Трявна за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г., публикувано на 03.02.2022 г.

 Решение № 12 от 27.01.2022 г. Предложение относно подаване на проектно предложение “Доставка на оборудване за посетителски център – Тревненска иконописна школа“ по процедура BG06RDNP001-19.560  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 11 от 27.01.2022 г. Предложение относно подаване на проектно предложение “Доставка на видео стена и озвучителна система за представяне и опознаване на културно-историческото наследство на община Трявна и региона“ по процедура BG06RDNP001-19.560  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“,  публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 10 от 27.01.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, за изграждане на електрическа зарядна станция,  публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 9 от 27.01.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, за изграждане на електрическа зарядна станция,  публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 8 от 27.01.2022 г. Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение с полезна площ 85кв.м, находящо се в Народно читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна, публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 7 от 27.01.2022 г.  Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост – помещение с полезна площ 85кв.м, находящо се в Народно читалище „П.Славейков 1871” гр.Трявна, публикувано на 03.02.2022 г.

Приложение към Решение № 6 от 27.01.2022 г. публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 6 от 27.01.2022 г. Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2022 г., публикувано на 03.02.2022 г.

Приложения към Решение № 5 от 27.01.2022 г. Списък ОПФ План паша Бангейци Белица Бижовци Черновръх Енчовци Фъревци  Плачковци Престой Радевци Станчов хан Трявна публикувани на 03.02.2022 г.

Решение № 5 от 27.01.2022 г. Предложение относно приемане на годишен план за паша, списък на имотите с начин на трайно ползване пасище, мера, ливада, които да бъдат предоставени за стопанската  2022-2023 година и годишни рентни плащания, публикувано на 03.02.2022 г.

Приложение към Решение № 4 от 27.01.2022 г.  публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 4 от 27.01.2022 г. Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми от квотата на Община Трявна и Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 03.02.2022 г.

Приложение към Решение № 3 от 27.01.2022 г. публикувано на 03.02.2022 г.

Решение №3 от 27.01.2022 г. Предложение относно съгласуване процедура по възлагане на обществен превоз на пътници  по маршрутни разписания от утвърдените транспортни схеми от общинска, областна и междуобластни транспортни схеми от квотата на Община Трявна и Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска, областна и междуобластна транспортни схеми от квотата на Община Трявна, публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 2 от 27.01.2022 г. Предложение отноно упълномощаване на представителя на Община Трявна в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ ,,Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово, публикувано на 03.02.2022 г.

Решение № 1 от 27.01.2022 г. Предложение относно приемане на годишен финансов отчет на „Тревненска седмица“ ЕООД за 2021 г. и Бизнес програма за 2022 г., публикувано на 03.02.2022 г.

––––––––––––––––––––––––––––-