ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

март 8, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящия през март 2023 год. прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Община Трявна отправя покана към местната общност за участие в обществено обсъждане на разработвано проектно предложение „Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“.

Срещата ще се проведе на 13 март 2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателна зала № 403 в сградата на Община Трявна и в нея могат да участват всички заинтересовани лица. Документация по проектното предложение „Ремонт, оборудване и обзавеждане на библиотека в НЧ „Пенчо Славейков 1871“ гр. Трявна“, с което Община Трявна смята да кандидатства, може да се разгледа в Общинска администрация Трявна.

Предложения и препоръки от заинтересованите лица могат да се правят на място по време на общественото обсъждане, както и да се депозират в Деловодството на общинска администрация. Приемат се и такива, изпратени на официалния имейл адрес на Община Трявна – tryavna@tryavna.bg не по-късно от 17 март 2023 год.