ПРЕДСТАВИХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“ НА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

август 8, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

КАКВИ СА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ ДО МОМЕНТА ДЕЙНОСТИ ПРЕДСТАВИ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА И ДИРЕКТОР НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА Г-ЖА ТОТКА ДИМИТРОВА  

На 04 август тази година се проведе първата информационна пресконференция по социалния проект „Грижа в дома в Община Трявна“, който се реализира по процедура с код BG05SFPR002-2.001 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Постигнатите резултати и изпълнените до момента дейности бяха представени от ръководителят на проекта и директор на Социалните услуги в общността г-жа Тотка Димитрова. Поради непредвидени обстоятелства, събитието се осъществи в Тържествената зала на Община Трявна, а не в първоначално обявената Многофункционална зала „Дръзновение“ в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна.

Пресконференцията събра десетки социални работници и ангажирани по проекта лица, както и представители на местната общинска администрация и заинтересовани граждани. Г-жа Тотка Димитрова запозна присъстващите с целта на социалния проект, а именно – социално включване и равните възможности на хората в нужда, тяхното обгрижване и предоставяне на необходимите здравно-социални услуги.

Финансовата стойност на проекта „Грижа в дома в Община Трявна“ е 518 315, 62 лв.

„Социалният проект „Грижа в дома в Община Трявна“ стартира от 01.02.2023 год. с един подготвителен месец и 12 месеца предоставяне на социалната услуга, считано от 01.03.2023 год. До момента сме подкрепили 98 потребители от територията на общината.“, сподели в началото на пресконференцията ръководителят на проекта и подчерта, че лицата, които са предвидени да бъдат обхванати от проектното предложение са минимум 97 представители на особено уязвими групи – възрастни в невъзможности за самообслужване и хора с увреждания над 18-годишна възраст.

Уязвимите лица са подкрепени по проекта чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата; предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания и осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, стана ясно още по време на информационната пресконференция.

„До момента по проекта са назначени един координатор, трима сътрудници по социални дейности, десет домашни помощници, две медицински сестри, двама социални асистенти, един диспечер, един психолог, един кинезитерапевт, един лекар и един шофьор. Сключени са 98 договора с потребители /70 жени и 28 мъже/, от които 35 за социална услуга, 26 за здравна услуга, 14 за социална и здравна услуга и 23 за доставка на храна, продукти от първа необходимост, плащане на битови сметки и пр.“ допълни още г-жа Димитрова.

В момента психологическо консултиране се предоставя на осем от потребителите, а дванадесет от тях получават здравна грижа от кинезитерапевт. За същия период проекта са напуснали 14 потребители – десет по собствено желание и четирима починали.

В края на информационната пресконференция ръководителят на проекта и директор на Социалните услуги в общността благодари на социалните работници и ангажираните по проекта лица, за които професията е преди всичко призвание и им пожела все така да влагат душата и сърцето си в грижите за хората в нужда.