УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ЕТАП II

март 6, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна информира всички заинтересовани граждани, че се удължава срока за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II, която ще се финансира със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Документи могат да се подават до 17:00 ч. на 28 март 2024 г. включително в общинска администрация Трявна. 

Прилагаме образци на документи за кандидатстване:

Насоки за кандидатстване 

Документи за информация

Документи за кандидатстване 

Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, включително административни, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят.

В Етап II одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездно финансиране и 20% съфинансиране от собствениците на имотите. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Крайният получател финансира изцяло със собствени средства следните дейности:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.
 • За всяко ПИИ цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.
 • При наличие на недопустими разходи в ПИИ, то те са изцяло за сметка на КП.
 • КОИ СГРАДИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ?

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

 • *Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).
 • КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ?

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са учредили и регистрирали Сдружение на собствениците (СС). Необходимо е решение на общото събрание на етажната собственост с най-малко 67% съгласие, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Всяко сдружение поема за своя сметка разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както и индикативна количествено-стойностна сметка.

Нов момент в програмата е, че тези разходи ще бъдат възстановени на сдруженията, в случай, че сградата бъде одобрена за саниране и съобразно срока, в който са кандидатствали.

Блоковете, които не успеят да се класират за участие в програмата няма да могат да си възстановяват разходите за техническо и енергийно обследване.

За целите на кандидатстването и изпълнението на одобрените проекти, сдружението ще трябва да сключи и партньорски договор със съответната община.

Кандидатите трябва да изготвят справка за потреблението на електроенергия за всеки обект за срок от 3 години назад. Актуалното състояние трябва да се изиска от председателя на СС и предоставянето на ИТН за всеки електромер и удостоверяващите сдружението документи.

 • КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
 1. Процент енергийно спестяване на първична енергия;
 2. Очаквано годишно спестяване на въглероден диоксид;
 3. Брой санирани самостоятелни обекти в сградата и т.н.
 4. Колко % от идеалните части на общите части на ЕС са подкрепили изпълнението на проекта;
 5. Ниво на подобрение на жилищната инфраструктура – клас енергопотребление, монтаж на инсталации на ВЕИ, архитектурен облик.
 • ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
 • По външните сградни ограждащи елементи:
 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
 • По системите за поддържане на микроклимата:
 • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
 • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 • СМР свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
 • СМР свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.
 • ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СА И СЛЕДНИТЕ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ
 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 2. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и на технически паспорт на сградата;
 3. Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 4. Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 5. Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 6. Въвеждане на обекта в експлоатация;
 7. Публичност и информация на проекта;
 8. Организация и управление на проекта.
 9. Жилищните сгради, в които има стопански обекти – магазини, офиси и пр. следва да обърнат внимание и на указанията за минимални държавни помощи и спецификата на разходите по проекта в такива случаи.
 • НЕДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 1. Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 2. Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;
 3. Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 4. Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 5. Ремонт и подмяна на ВиК инсталации