ВЪВЕЖДА СЕ РЕЖИМ НА ВОДАТА В СЕЛО ПРЕСТОЙ

юли 31, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Със Заповед на кмета на Община Трявна се въвежда режим на водата на територията на село Престой, считано от 01.08.2023 год. /вторник/. Мерките се предприемат предвид продължителното засушаване и силно намалелия дебит на повърхностните водоизточници за питейно-битови нужди.

Вода в селото ще има всеки вторник и петък от 16:00 ч. до 19:00 ч., като в останалите часове и дни от седмицата водоподаването се преустановява. 

Съгласно издадената Заповед се забранява още ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и МПС и др. различни от питейно-битови нужди на територията на Община Трявна.

*Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“. 

Заповед №448