Община Трявна обявява конкурс за длъжността Секретар на Община Трявна

март 29, 2024

ОБЩИНА ТРЯВНА

ОБЯВЯВA:

Конкурс за заемане на длъжността „Секретар на община“ в Община Трявна, при следните условия:

Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета на Община Трявна при спазване разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Устройствения правилник на Община Трявна и другите законови и подзаконови нормативни актове свързани с дейността на Община Трявна. Организира и отговаря за:
– дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
– деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
– дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
– разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
– работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
– поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

Повече подробности ТУК