НАД 80 ПОТРЕБИТЕЛИ ДО МОМЕНТА СА ПОЛУЧИЛИ СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“

юни 26, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ИНТЕГРИРАНИТЕ СОЦИАЛНО – ЗДРАВНИ УСЛУГИ СА ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“ ОТ 01 МАРТ ДО 31 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА

Изпълнението на социалния проект „Грижа в дома в Община Трявна“, чийто главен приоритет е социалното включване и равните възможности на хората в нужда, тяхното обгрижване и предоставяне на необходимите здравно-социални услуги, стартира на 01 март тази година и до момента е подкрепил над 80 потребители от територията на общината. Проектът се реализира по процедура с код BG05SFPR002-2.001 по ПрограмаРазвитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз. Финансовата му стойност е 518 315, 62 лв., а срокът на изпълнение – 13 месеца.

„От 01 март 2023 год. по проекта са назначени 10 домашни помощници, 2 медицински сестри, 1 диспечер и 2 социални асистенти. Назначен е и шофьор за подпомагане дейностите по предоставянето на услугите в домашна среда. Назначили сме още кинезитерапевт, а през месец април 2023 година и лекар за осъществяване на дейностите по предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. При необходимост предоставяме и консултации с психолог.“, информира директорът на Социалните услуги в общността към Община Трявна и ръководител на проекта г-жа Тотка Димитрова.

През периода 01.02.2023 година – 31.05.2023 година са постъпили 87 Заявления от кандидат-потребители, проведени са 87 първоначални срещи с кандидат-потребителите и са изготвени 101 индивидуални оценки на потребностите.

Сключени са 82 договора с потребители, от които 33 за социална услуга, 21 за здравна услуга, 8 за социална и здравна услуга и 20 за доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.

„Разработени и утвърдени от Кмета на Община Трявна са Правилници и процедури по предоставяне на услугите в домашна среда по Проект „Грижа в дома“. Ежемесечно се изготвят работни графици, включващи обслужваните потребители и времето за предоставяне на интегрираните услуги. На назначения персонал е закупено работно облекло. Осигурени защитни и предпазни средства – маски, ръкавици и калцуни и дезинфекционни материали, които се предоставят периодично.“, коментира още г-жа Димитрова извършените до момента дейности. За периода март – май 2023 год. е проведено надграждащо обучение, индивидуални и групови супервизии на назначения по проекта персонал.

От 01 март 2023 година до 31 май 2023 година услугите по проект „Грижа в дома в Община Трявна“ са предоставяни на 82 потребители, като 8 от тях ползват здравни грижи и социални дейности, 21 – здравни грижи, 33 – социални дейности и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите на 20 потребители. Психологическо консултиране се предоставя на 6 потребители.

За същия период проекта са напуснали 8 потребители – петима по собствено желание и трима починали.