ОБЩИНА ТРЯВНА И SOS ДЕТСКО СЕЛИЩЕ-ТРЯВНА СКЛЮЧИХА ДОГОВОР ЗА 5-ГОДИШНА РАБОТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В ГРАДА

юни 27, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Център за обществена подкрепа – Трявна е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел превенция на раздялата и изоставянето на децата; превенция на насилието, на отпадане от образователната система и дезадаптивно поведение, на социалното изключване; реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция; подкрепа за приемна грижа и осиновяване.

Работата на социалния комплекс бе официално разписана с договор между ръководството на Община Трявна в лицето на кмета г-н Денчо Минев и заместник-кмета инж. Жасмина Лазарова и съответно директора на SOS Детско селище – Трявна г-н Иван Христофоров и управителя на центъра г-н Теодор Печеняков. Дейностите са за следващите пет години.

Капацитетът на центъра включва 25 места и в него работят специалисти – психолози, логопеди, социални работници, педагог, пряко свързан с децата и техните семейства, както и с други доставчици на социални услуги. Целевата група обхваща деца от 0 до 18 години в риск на територията на община Трявна.

Основна цел на социалната услуга Център за обществена подкрепа – Трявна е предотвратяване разделянето на дете от семейство, създаване на възможност то да израсне в грижовна семейна среда и подобряване качеството на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване на деца, младежи, родители, семейства.

„Екипът на ЦОП Трявна работи активно в посока осигуряване на сигурна и безопасна среда за развитие на деца и подкрепа на техните семейства. Консултации, терапия и супервизии по въпроси, свързани с трудности и предизвикателства, при отглеждане на децата са част от ежедневната работа на специалистите. Материална и финансова подкрепа за деца и семейства, ползватели на СУ в Центъра, с цел повишаване качество и устойчивост, както на приемната грижа, така и на семейства, които се нуждаят от придружаване на територията на общината. В групови мероприятия, които се организират системно от ЦОП, се цели развитие в кариерно ориентиране, ателиета, спортни занимания и подкрепа за развиване на творческите заложби на деца и семейства“, споделя управителят на социалното заведение.

Центърът за обществена подкрепа в Трявна поддържа също така устойчиви партньорства с органите по закрила на детето на територията на общината и извън нея, както и с други социални услуги в област Габрово, образователни и неправителствени организации.