От дейността на комисия, назначена със Заповед № 270 от 25.04.2024 г. на Кмета на община Трявна на основание чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и в изпълнение на Решение № 13 от 25.01.2024 година на Общински съвет – гр. Трявна.

май 10, 2024

ПРОТОКОЛ