ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ В ТРЯВНА

април 2, 2024

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСА във връзка с чл. 61 от Закона за социалните услуги, чл. 91, чл.92, от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Решение №94 по протокол №8 /20.06.2018 г. на Общински съвет Трявна, Заповед № РД 01-0285/ 11.02.2019 г. на Агенцията за социално подпомагане се обявява конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ Трявна, с основни дейности: „Информиране и консултиране“ (като общодостъпна и като специализирана услуга), на частен доставчик на територията на Трявна с капацитет 25 места, създадена в град Трявна, ул. „Херман Гмаймер“ № 6.

Заповед – конкурс

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4