thumbnail

МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” активира втори прием на проектни предложения по Мярка 7.2.

април 1, 2021

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.455 Мярка 7.2. „Подкрепа […]

Обособяване на кланичен пункт с транжорна и малка мандра в част от съществуваща сграда с производствено предназначение“ с местоположение – УПИ IX-2297, кв.113 по плана на гр. Трявна, съществуващ на ПИ с идентификатор 73403.501.2297 по КК и КР на гр. Трявна

март 18, 2021

Обява на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „МЕЛИСТА“ […]

Изготвен e проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“.

март 12, 2021

Уведомяваме всички физически и юридически лица, че е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000399 „Българка“. Проекта на заповедта е публикуван на […]

ПРЕКРАТЕНИ КАТЕГОРИИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г.

февруари 18, 2021

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: 1. Туристически обект „Къща за гости“ на адрес общ. Трявна, с. Енчовци, стопанисван от […]

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2021-2027

януари 25, 2021

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Трявна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл.23 от Закона за […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.