ПОДОБРЕНО Е КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ОТ МЕСТНИТЕ ВОДОИЗТОЧНИЦИ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ТРИ ОТ ТЯХ ОБАЧЕ ОСТАВАТ С ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ

юни 21, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

След като през пролетта експерти на РЗИ – Габрово извършиха проверка за качеството на водата от местните водоизточници, намиращи се на територията на Община Трявна и установиха отклонения в шест от тях (общински чешми – ,,Христо Ботев“; „Кисийска мера“; „Чучура“; „Козела“; „до бензиностанцията“ и „Тепавиците“), Община Трявна още тогава предприе необходимите мерки за привеждането им в съответствие с необходимите норми за питейно-битови нужди на населението.

Към момента е извършено повторно пробовземане на вода от тях от Лабораторен изпитвателен комлекс към ,,ВиК“ ООД – гр. Габрово, вследствие на което е установено, че местни водоизточници „Чучура“, „до бензиностанцията“ и „Тепавиците“ вече са в норма.

МВ „Христо Ботев“, „Кисийска мера“ и „Козела“ все още не съответстват по показатели „микробно число“ и „колиформи“, въпреки извършеното почистване, дезинфекция и хлориране на каптажите/ резервоарите, извършено своевременно от Община Трявна.

С оглед на това призоваваме гражданите да не използват водата от тези три общински чешми за питейно-битови нужди. Поставени са указателни табели „Водата не е годна за пиене“ и ще бъдат проведени повторно здравно-хигиенни мероприятия от страна на Община Трявна.