ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ НА МИГ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА-В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

май 29, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ СА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО-ТРЯВНА-В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана“ и Община Трявна кани всички заинтересовани лица на следните информационни събития, които ще се проведат през м. юни и м. юли 2023 год.:

 • 05.06.2023 г. – Информационна Конференция в гр. Трявна, зала „Дръзновение“, НЧ „Пенчо Славейков“, 11:00 ч.
 • 06.06.2023 г. – Информационна среща/семинар в гр. Плачковци – Зала на Кметство Плачковци; 10:30 ч.
 • 13.06.2023 г. – Информационна среща/семинар в гр. Трявна – Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.
 • 04.07.2023 г. – Обучение на местни лидери и заинтересовани страни гр. Трявна -Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.

Информационни срещи ще бъдат проведени и в Дряново на 06.06.2023 год. и на 12.06.2023 год. от 10:30 ч. в Ритуалната зала на общината.

По време на събитията заинтересованите лица ще се запознаят със следното:

 • Прилагане на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) – Какво представлява и от кога се прилага
 • Как се отразява на местната общност и какви са ползите от прилагане на подхода;
 • От кого се прилага и на какъв принцип;
 • На какви условия да отговаря стратегията;
 • Допустимост и финансови параметри;
 • Изпълнение, чрез многофондово финансиране;
 • И други.

Допълнителна информация за проекта и за включване в събитията и обученията може да намерите на сайта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu.

В приложените документи ще откриете пълната програма и дневния ред на информационните събития в Трявна и Плачковци:

Програма 05.06.2023 Трявна

Програма 06.06.2023 Плачковци

Програма 13.06.2023 Трявна

По време на информационните срещи желаещите ще могат да попълнят на място и анкета, свързана с нагласите на местната общност от територията на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ относно приоритетите, целите, съдържанието и резултатите, които да се постигнат вследствие на изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмния период 2023 – 2027 г.

„Мнението на жителите от територията ще бъде търсено през целия период на изготвяне на стратегията, като ще бъде отразявано своевременно в различните варианти на документа. Проучването се извършва чрез попълване на специално изготвена анкетна карта, получената от която информация ще бъде използвана единствено в процеса на изготвяне на стратегия за ВОМР. Анкетата се попълва анонимно и доброволно, като времето на попълване е около 10 минути.“, информират още от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

С подготвената анкета може да се запознаете предварително оттук:

Проучване мнението и нагласите на жителите относно СВОМР МИГ Дряново Трявна