ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД“ В ОБЩИНА ТРЯВНА

април 30, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

В община Трявна продължава изпълнението на проект „Топъл обяд“, въз основа на подписани допълнителни споразумения с Агенция за социално подпомагане по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Общо 30 лица на територията на общината ще получават всеки работен ден топъл обяд. Общата стойност на проекта е 78 786 лв., а срокът на реализация е до 30.09.2025 г.

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения, чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на социалната услуга ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Прясно приготвена топла храна под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя на потребителите от цялата страна, която следва да бъде пълноценна и разнообразна, съобразно общоприети рецептурни норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните.

Съгласно условията на процедурата, допустимите целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. Лица, обект на социално подпомагане;
  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. Скитащи и бездомни лица;
  6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни.