Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот с площ 7.80кв.м. от имот, частна общинска собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2480 по КК и КР на гр.Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изп. директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София.

април 22, 2024

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №26/28.03.20244г. на Общински съвет Трявна

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от имот с площ 7.80кв.м. от имот, частна общинска собственост представляващ: поземлен имот с идентификатор 73403.501.2480 по КК и КР на гр.Трявна, одобрени със заповед РД-18-21 от 12.05.2010г. на Изп. директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София. Последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот е от 11.01.2012г. Площ на целия ПИ: 3527кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс. Граници: 73403.501.1993, 73403.501.999, 73403.501.1000, 73403.501.2929, 73403.501.2935, съгласно схема за разполагане на преместваемо съоръжение – павилион в кв.70 по плана на гр.Трявна, съгласувана от гл.архитект на Община Трявна.

Документ