Община Трявна открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от10 (десет) години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение №9, с площ от 14.31кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна

юли 7, 2023

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.101, ал.1, ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №91/29.06.2023г. на Общински съвет Трявна

Документ