На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №82/29.06.2023г. на Общински съвет Трявна

септември 4, 2023

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, считано от 01.11.2023г., част от имот – публична общинска собственост, представляващ: кабинет по дентална медицина с полезна площ от 24.27кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.1411.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Трявна, общ.Трявна

Документ