В ОБЩИНА ТРЯВНА ОБСЪДИХА КАКВИ ПРЕДИМСТВА ЗА ХОРАТА НОСИ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

юни 27, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Регионален център за развитие на социалната икономика – Габрово съвместно с Община Трявна организираха информационна среща за предимствата на социалната икономика и силата на социалните предприятия. Събитието се състоя на 26 юни 2024 г. в залата на Общински съвет Трявна. В него се включиха представители на доставчици на социални услуги, местния бизнес, неправителствения сектор и общинската администрация. Срещата уважиха заместник-кметът инж. Жасмина Лазарова, секретарят на Общината – г-жа Искра Стоянова, г-жа Катя Колева – директор на Социални услуги в общността, г-н Боян Цачев – директор на Дома за стари хора в Трявна.

Г-жа Даниела Кръстева от екипа на Регионалния център представи видовете социални предприятия и начините за тяхното включване в Регистъра на социалните предприятия на Министерство на труда и социалната политика. Обсъдени бяха насърчителните мерки, с които държавата подпомага социално ангажираните работодатели. Показана беше марката „Продукт на социално предприятие“, която министерството предоставя безвъзмездно на вписаните в Регистъра социални предприятия. Г-жа Меглена Златева – също от екипа на Регионалния център, говори за същността и предимствата на социалната икономика. Социалното предприемачество е реална възможност за интеграция и успешно участие на пазара на труда на хора от общо дванадесет уязвими групи.

С представителите от общинската администрация и доставчиците на социални услуги бяха дискутирани въпроси как могат общинските предприятия да заработят като социални, с какво това ще подобри икономическата среда и жизнения стандарт на местните общности. Един от въпросите, които вълнуват бизнеса, е намирането на квалифицирана работна ръка. Чрез насърчителните мерки от страна на държавата, бизнесът припознава в хората от уязвимите групи възможност за справяне с дефицита на работна сила. Осигуряването на устойчива заетост за тях е шанс за социално включване и подобряване на трудовите им умения.

Регионалният център за развитие на социалната икономика е част от мрежата от шест фокус-точки, които Министерство на труда и социалната политика разкри в страната. От 1 юни 2023 г. регионалните центрове в Габрово, Ловеч, Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград работят в подкрепа на социалните предприятия и за популяризиране на социалната и солидарната икономика. Дейността им се осъществява по проект П41 „Развитие на социалната икономика“, който се реализира от  Министерство на труда и социалната политика. Проектът е част от елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.) от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

В обсега на габровската фокус-точка попадат икономическите субекти от Северен централен район за планиране, в който влизат областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра. В рамките на проекта ще се извърши модернизация и дигитализация на работните процеси в социалните предприятия, за да се повиши тяхната видимост и ефективност, да се подобри квалификацията на персонала им.

Екипът на Регионалния център в Габрово предоставя информация за възможности за финансиране, образователни и обучителни програми, участия в местни и регионални изложения и форуми на социалните предприятия. Предстои провеждането на събития, кампании и инициативи в подкрепа на  тяхната кауза и дейности.

Създаването на устойчивост и конкурентоспособност на социалните предприятия, превръщането им в значим икономически фактор, са сред основните цели на шестте регионални центъра за развитие на социалната и солидарна икономика в България.